Tillväxtverket

Dämpad ökning av turismen 2016

Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år. Totalt blev det närmare 62 miljoner övernattningar 2016, en ökning med 3 procent jämfört med fjolåret. 75 procent eller drygt 46 miljoner övernattningar gjordes av svenska besökare. Av de utländska gästnätterna som uppgick till 15,7 miljoner låg norrmännen i topp med 3,4 miljoner övernattningar.

Infografik turismåret 2016. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Dämpad ökning av turismen under 2016

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med omkring 4 procent år 2016. Det är marginellt mer än ökningen av de utländska övernattningarna i Sverige och EU. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med drygt 3 procent jämfört med 2015. Det visar preliminära siffror för 2016. Årets utveckling är något mer dämpad jämfört med de senaste åren men sett ur ett något längre perspektiv så är ökningen så mycket som 14 respektive 22 procent jämfört med 2014 och 2013.

Flest besökare från Norge och Tyskland

År 2016 gjordes 4 av 10 utländska övernattningar av besökare från Norge eller Tyskland, vilket är dubbelt så många som de som kom från ett utomeuropeiskt land. Gästnätterna från de nordiska länderna minskade dock totalt sett 2016. Övernattningar gjorda av gäster från Danmark och Norge minskade med 5 respektive 2 procent, medan Finland ökade med 3 procent. Däremot ökade några andra närliggande länder relativt mycket som Polen (12 procent) och Litauen (33 procent).

Långväga besök ökar mest

Trenden är att de långväga besöken ökar mest och utgör därmed en allt större del av den inkommande turismen till Sverige. Gästnätterna från Kina har blivit tre gånger så många på bara sju år och 2016 ökade de med 26 procent. Mätt i antalet faktiska övernattningar var det enbart Tyskland och Storbritannien som ökade mer än Kina under förra året, 112 000 och 100 000 jämfört med 84 000 från Kina.

Övernattningarna från USA ökade med 3 procent, från Japan med 8 procent och Sydkorea med 16 procent. Däremot minskade de från exempelvis Indien och Brasilien med 5 respektive 7 procent.

Under de senaste sju åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från 11 till 22 procent, vilket betyder att mer än var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2016.

Gotland lockade flest nya besökare

Nästan samtliga regioner fick fler övernattande besökare 2016, flest övernattningar gjordes i de tre storstadsregionerna Stockholm Västra Götaland och Skåne. Därefter kom Dalarna.

På Gotland ökade övernattningarna med 11 procent jämfört med året innan. I  Södermanland och Gävleborg ökade övernattningarna med 9 respektive 8 procent, följt av Skåne och Västerbotten med 7 procents ökning. Gävleborg var den region som förra året var mest framgångsrik i att locka fler utländska besökare med en ökning på 13 procent.

Totalt blev det 61,9 miljoner övernattningar i Sverige under 2016, en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan.

Infografik som visar 2016 års mest besökta län; Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Dalarna och Jämtland.

Jämför antal övernattningar mellan olika län i diagrammet nedan

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02