Tillväxtverket

Utländska besökares aktiviteter

De mest frekventa aktiviteterna som de utländska besökarna ägnade sig åt under sitt besök i Sverige 2013 var shopping (60 procent) och besök på restauranger, barer, caféer, kiosker (58 procent).

Endagsbesökarna shoppade i större utsträckning (71 procent) än flerdagsbesökarna (54 procent). Många privatresenärer ägnade sig även åt shopping (65 procent) och av affärsresenärerna 34 procent. Under privatresor, endags- och flerdagsbesök är dessa två aktiviteter de vanligaste medan man under en affärsresa i första hand ägnade sig åt restaurang/bar/café/kiosk och företagsbesök (35 procent).

Flerdagsbesökare ägnade sig i större utsträckning än endagsbesökare åt sightseeing och gick på museum. Resultatet visar också att andelen privatresenärer som gick på museum ökade från 15 till 17 procent under 2013 medan affärsresenärernas andel var konstant. Av flerdagsbesökarna var det också en större andel som gick på museum 2013, 21 procent jämfört med 18 procent 2012. Motsvarande andel för endagsbesökarna ökade från 4 till 6 procent.

I undersökningen ställs flervalsfrågan ”Vilken/Vilka aktivitet(er) ägnade du dig åt under din vistelse i Sverige? Respondenten har 27 olika aktiviteter att välja mellan. I diagrammet nedan visas de tio mest frekventa aktiviteterna.

Utländsk fisketurism i Sverige

De utländska besökarna som fiskat under sin vistelse i Sverige ligger på en relativt stabil nivå med drygt 800 000 besök årligen, motsvarande cirka 4 procent av det totala antalet besök, under de senaste tre åren. Trenden är att den totala utländska fisketurismen minskat något sedan 2011. År 2013 kom fisketuristerna främst från Tyskland, Danmark och Norge.

Antalet utländska besökare som fiskat under sin vistelse varierar mellan riksområden och år. Under 2013 tog Västsverige emot flest fisketurister, följt av Norra Mellansverige. Av alla besökare som fiskat i Sverige är två av tre män. Åtta av tio av de som fiskat reste i sällskap om fler än en person och tre av tio av de som fiskat uppgav att de reste med barn under sitt besök.

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39