Tillväxtverket

Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler

År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I vissa län är ökningen långt mycket större. I Västra Götaland är ökningen 238 procent, i Gävleborg 456 procent och i Västernorrland hela 592 procent.

Det visar statistik från SCB om Operativa företagsledare som Tillväxtverket tillhandahåller.

Totalt sett har antalet anställda i företag som leds av kvinnor ökat från 340 000 år 2006 till 608 000 personer år 2016. Det motsvarar en ökning med 79 procent. Motsvarande ökning av antalet anställda i företag som leds av män är bara 7 procent. Ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är alltså betydligt större än i företag som leds av män. År 2016 var det 106 000 personer som arbetade i ett företag som leds av en kvinna med utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 165 procent jämfört med år 2006.

Stora regionala skillnader

Skillnaderna i ökningen i antalet anställda i företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund skiljer sig relativt mycket mellan länen. I Västernorrlands län har antalet anställda i företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund ökat med nästan 600 procent sedan 2006. I Gävleborgs län är motsvarande siffra 456 procent och i Västra Götaland 238 procent.

Under samma period minskade antalet personer som var anställda av en man med svensk bakgrund i flera län. Exempelvis i Blekinge län (-12 procent) och Västernorrlands län (-10 procent). I riket som helhet ökade antalet anställda av en man med svensk bakgrund med 3 procent mellan 2006 och 2016. Motsvarande siffra för företag som leds av män med utländsk bakgrund var 46 procent.

Antalet företagsledare ökar i alla grupper

Antalet operativa företagsledare har vuxit från 435 000 stycken till 535 000 stycken mellan 2006 och 2016. Det är en ökning med 23 procent. Detta är till viss del en naturlig följd av befolkningsökningen som under samma period ökade med 10 procent. Men vi ser också att det är en betydande del, 13 procentenheter, som inte kan förklaras av befolkningsökningen. Förklaringen till detta är troligen att antalet småföretag och företag utan anställda ökar i snabbare takt än medelstora och stora företag. Det är helt enkelt vanligare rent generellt att man startar och driver företag idag och det är troligen en trend som kommer fortsätta.

Andelen kvinnor som leder företag ökar

Tittar vi på tidsperioden 2006 till 2016 har antalet operativa företagsledare ökat i samtliga grupper, det vill säga både för män och kvinnor, personer med svensk och utländsk bakgrund samt såväl unga som äldre. Andelen kvinnor som leder företag har ökat från 26 procent till 29 procent mellan 2006 och 2016. Andelen kvinnor som startar företag har legat relativt stabilt kring 31–34 procent mellan 2009 och 2016. Men fortfarande är kvinnor som leder företag och kvinnor som startar företag underrepresenterade som grupp. Trots allt så är varannan person i befolkningen en kvinna.

På motsvarande sätt kan vi se att andelen företagsledare med utländsk bakgrund ökat från 14 procent till 18 procent. Då ska man ha i åtanke att andelen personer i befolkningen med utländsk bakgrund var 17 procent 2006 och 23 procent 2016. Med andra ord är företagsledare med utländsk bakgrund något underrepresenterade i relation till dess andelen av befolkningen. Dessutom verkar det som att gruppen är något mer underrepresenterad 2016 än 2006.

Vi ser vidare att antalet unga företagsledare har ökat något under perioden, men inte i lika snabb takt som antalet äldre. Andelen unga företagsledare ökade mellan 2006 till 2010, från 6,4 procent till 7,0 procent. Men har därefter fallit till 6,0 procent, vilket är en lägre andel än 2006.

Gör egna analyser

Du kan själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som Tillväxtverket har tagit fram. Du kan enkelt ta fram statistik uppdelat på kön, ålder, bakgrund och region. Data finns från 2006 till 2016.

Gå till databasen om operativa företagsledare

Övrig information och statistik som inte finns med i databasen

Faktaruta

Vad är en operativ företagsledare?

Enligt SCB:s definition är personen som sköter företagets löpande förvaltning företagets operativa företagsledare. Den operativa företagsledaren behöver inte själv vara förvärvsarbetande i företaget. För att en operativ företagsledare ska registreras på ett företag måste det finnas minst en förvärvsarbetande på företaget enligt SCB:s register RAMS. En individ per bolag (organisationsnummer) sätts som operativ företagsledare. Företagsledaren kan också vara en person som inte är folkbokförd i Sverige. I dessa fall saknas registerdata på bakgrundvariabler såsom kön, bakgrund och ålder. Dessa utgör knappt 1 procent av alla operativa företagsledare och är exkluderade i denna statistik.

Utländsk bakgrund

Enligt SCB:s definition är en person av utländsk bakgrund om denne är född utomlands, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Unga företagsledare

I den här undersökningen definieras man som ung om man är upp till 30 år.

Kontakt

Olof Dunsö
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9214