Tillväxtverket

Var finns de kulturella och kreativa företagen?

De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns och hur kunderna ser ut för dessa företag varierar mycket beroende var i landet företagen är verksamma.

Det visar en regional analys av 1500 kulturella och kreativa företag som Tillväxtverket har gjort. Företagen utgör en delmängd av de små och medelstora företag som ingår i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014. Se faktaruta längst ned för mer info om hur vi har gått tillväga.

Stockholms län i topp när det gäller kulturella och kreativa företag

Storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står för de största andelarna av både samtliga företag och av de kulturella och kreativa företagen. Anmärkningsvärt är att nästan hälften av alla kulturella och kreativa företag finns i Stockholms län, jämfört med knappt en tredjedel av samtliga företag.

Samma län ligger i topp när det gäller andelen kulturella och kreativa företag av samtliga företag i respektive län. Högst ligger Stockholm som även har märkbart högre andel (19 procent) än de övriga storstadslänen Västra Götaland (12 procent) och Skåne (11 procent) samt övriga regioner.

När vi jämför resultat ser vi att vissa län bara har en mycket liten andel av de kulturella och kreativa företagen i landet, men att dessa ändå i vissa fall utgör en relativt stor andel av samtliga företag i länet. Blekinge och Gotland är ett exempel på detta.

Var finns de kulturella och kreativa företagen?

Län

Andel av samtliga kulturella och kreativa företag* i Sverige

Kulturella och kreativa företags* andel av samtliga företag* i länet

Stockholm

46,3%

18,5%

Västra Götaland


16,2%

11,8%

Skåne

11,8%

11,3%

Uppsala

2,6%

9,5%

Halland

2,4%

9,0%

Östergötland

2,1%

6,9%

Dalarna

1,7%

7,3%

Jönköping

1,7%

7,1%

Västmanland

1,7%

9,3%

Örebro

1,7%

8,8%

Gävleborg

1,6%

7,6%

Norrbotten

1,5%

8,4%

Kronoberg

1,3%

9,6%

Södermanland

1,3%

6,8%

Västerbotten

1,2%

7,0%

Blekinge

1,0%

9,8%

Kalmar

1,0%

6,2%

Värmland

0,8%

4,1%

Västernorrland

0,8%

4,6%

Gotland

0,6%

10,2%

Jämtland

0,4%

2,8%

* Med företag avses här små och medelstora företag med 0-249 anställda.

Relativt få kulturella och kreativa företag i landsbygdskommunerna

Även om vi tittar på kommunnivå så dominerar storstäderna. Här finns 56 procent av de kulturella och kreativa företagen, medan 34 procent återfinns i tätortskommuner. De resterande 10 procenten av företagen är verksamma i landsbygdskommuner.

Vi har använt oss av Tillväxtanalys indelning av Sveriges kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i tre grupper:

  • Storstad
  • Tätort
  • Landsbygd

Det ser ut på ett liknande sätt när det gäller andelen kulturella och kreativa företag av samtliga företag i respektive kommuntyp. I storstadskommunerna utgör de kulturella och kreativa företagen en sjättedel av samtliga företag. Motsvarande andel i tätorts- och landsbygdskommunerna är mindre än en tiondel.

Vanligare med internationellt inriktade företag i storstadskommunerna

De kulturella och kreativa företagens marknad ser olika ut beroende på vilken typ av kommuner de är verksamma i. Företag verksamma i storstadskommuner ligger i topp när det gäller andelen företag som har den internationella marknaden som sin huvudsakliga marknad. Företagen i landsbygdskommunerna har i större utsträckning i sitt fokus på den nationella marknaden, medan det är vanligare att företag i tätortskommuner riktar sig främst mot den regionala marknaden. Däremot är det ungefär lika vanligt att företag i alla de tre kommuntyperna har sitt fokus på den lokala marknaden.

Ett generellt mönster i samtliga kommuntyper är att de kulturella och kreativa företagen i första hand fokuserar på den nationella marknaden. Ungefär hälften av de kulturella och kreativa företagen anger att detta är deras huvudsakliga marknad. Bland samtliga företag är denna andel bara hälften så stor. Däremot är det bara ungefär hälften så många kulturella och kreativa företag som uppger att den lokala marknaden är den huvudsakliga jämfört med samtliga företag.

Storföretagen viktigaste kundgruppen i storstadskommunerna

Skillnaderna är relativt stora när det gäller i vilka kundgrupper de kulturella och kreativa företagen i olika kommuntyper har en stor försäljning till. Storföretagen utgör den viktigaste kundgruppen för de kulturella och kreativa företagen i storstadskommunerna. De mindre företagen är däremot viktigast för företagen i tätorts- och landsbygdskommunerna.

Privatpersoner och turister är en märkbart större kundgrupp i landsbygdskommuner än i övriga kommuntyper. Här finns en intressant koppling till att den nationella marknaden är viktigast för företagen i landsbygdskommunerna. Det vill säga att en hög försäljningsandel till privatpersoner och turister inte nödvändigtevis innebär att marknaden är lokal/regional, utan den kan istället snarare vara nationell eller internationell. Det är ungefär lika vanligt i alla kommuntyper att företagen har en stor försäljning till offentlig sektor.

Platsens betydelse för kulturella och kreativa företag

Kulturella och kreativa företag är en heterogen grupp av företag. De är inte nödvändigtvis marknadsdrivna och kan vara underleverantörer i större värdekedjor för andra branscher än den egna. Exempelvis fungerar vissa av de kulturella och kreativa företagen i storstads­kommunerna som underleverantörer till storföretag och behöver därför vara verksamma geografiskt nära denna kundgrupp.

Det finns också en stark koppling mellan kulturella och kreativa företag och besöksnäringen, där upplevelsen och verksamheten kan vara direkt bunden till en plats och de största kundgrupperna är turister och privatpersoner.

Samtidigt ser vi mönster i resultaten om marknadsinriktning som pekar på att många kulturella och kreativa företag inte behöver vara bundna till en lokal plats. De kan lättare agera på en nationell och internationell marknad på grund av en hög grad av digitalisering och immateriella tillgångar.

Digitalisering och immateriella tillgångar kan dessutom möjliggöra för kulturella och kreativa företag att ha en personlig eller konstnärlig förankring i en landsbygdskommun, utan att detta behöver påverka marknads- och kundperspektiv negativt.

Denna artikel är en fortsättning på rapporten Förutsättningar för kulturella och kreativa företag Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Om undersökningen

De kulturella och kreativa näringarna är svåra att fånga med traditionell branschstatistik. Tillväxtverket har med utgångspunkt i en metod som utvecklats av European Cluster Observatory vid Handelshögskolan i Stockholm studerat svaren från cirka 1 500 kulturella och kreativa små och medelstora företag som ingår i enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Svaren representerar 39 000 kulturella och kreativa företag och resultaten har jämförts med genomsnittet för samtliga företag.

Kontakt

Daniel Thuresson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 11