Tillväxtverket

Vanligare att nya företag vill växa

Företag som är högst tre år gamla är mer optimistiska inför framtiden och har starkare tillväxtvilja än andra företag. Nya företag möter ungefär samma hinder som äldre företag men upplever tillgången till finansiering som ett större hinder.

I Sverige startas varje år cirka 70 000 företag samtidigt som majoriteten av de svenska företagen har funnits i över 10 år. Vi har tittat på vilka skillnader det finns mellan nyare och äldre företag genom att analysera resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Vi har jämfört små och medelstora företag i olika ålderklasser utifrån när företaget startades. Syftet har varit att ge en bild av vad som skiljer nya och äldre företag åt, samt att visa vilka utmaningar som består över tid. Företagen har delats in i tre grupper efter ålder:

  • 0-3 år gamla
  • 4-9 år gamla
  • 10 år eller äldre

Vanligare att nya företag har en företagsledare med utländsk bakgrund

Bland de nyare företagen (0-3 år gamla) är det vanligare med en företagsledare som är kvinna, är 30 år eller yngre, eller har utländsk bakgrund. Störst är skillnaden när det gäller företagsledarens ålder, vilket ofta förklaras av att företagsledaren är samma person som startade företaget.

Fler tillverkningsföretag bland de äldre företagen

Företagens branschfördelning skiljer sig relativt lite mellan företag i olika åldrar. Inom samtliga tre åldersgrupper finns flest företag inom Handel, Ekonomi juridik, vetenskap teknik (företagsnära tjänster), samt Bygg. Bland de nya företagen (0-3 år gamla) finns en något högre andel företag inom Information och kommunikation samt Hotell och restaurang. Omvänt är det vanligare med företag inom Tillverkning i den äldsta företagsgruppen (företag som är tio år eller äldre).

Nya företag har starkare tillväxtvilja och starkare framtidstro

Bland företag som är yngre än tio år vill nästan hälften växa både genom att öka omsättningen och antalet anställda. Motsvarande siffra för de äldre företagen är bara en tredjedel. Däremot är det ungefär lika många i samtliga åldersgrupper som enbart vill växa genom att öka omsättningen.

Mönstret är liknande när det gäller företagens framtidstro. Företagsledare i de nya företagen har en betydligt starkare tro på utvecklingen än företag som är äldre. Det är nästan dubbelt så vanligt att företag som är högst tre år gamla tror på ökad omsättning, ökad lönsamhet och ökat antal anställda jämfört med företag som är tio år eller äldre.

Tillgång till finansiering större hinder för yngre företag

Oavsett ålder så upplever företagen ungefär samma hinder för sin tillväxt och utveckling. Tillgång till finansiering är de hinder som skiljer sig mest mellan företagen. Nästan en femtedel av de yngsta företagen upplever den begränsade tillgången till lån och krediter som ett stort hinder för tillväxt, jämfört med vart tionde av de äldsta företagen. Mönstret är likartat när det gäller tillgång till externt ägarkapital.

Fler av de nya företagen ansöker om lån och krediter

Samtidigt som fler nya företag upplever tillgången till finansiering som ett större hinder för utvecklingen, är det också fler företag inom denna grupp som har ansökt om finansiering. Drygt var tredje nytt företag (0-3 år) har ansökt och beviljats medel de senaste tre åren, och åtta procent i denna grupp har ansökt men ej beviljats. En förklaring till skillnaderna är att nystartade företag i större utsträckning har behov av finansiering i samband med uppstarten av företaget.

Vanligare med tjänsteinnovationer i de yngre företagen

Skillnaderna när det gäller innovativitet är relativt små mellan nya och gamla företag. Företag som utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster de senaste tre åren räknas i undersökningen som innovativa.

Drygt hälften av företagen har tagit fram nya varor eller tjänster. Det är dock vanligare att företag som är yngre än tio år har tagit fram nya tjänster, medan något fler äldre företag har tagit fram nya varor. En förklaring till detta mönster kan vara att det finns fler tjänsterföretag bland de yngre företagen och fler varuproducerande företag bland de äldre företagen.

Vanligare att äldre företag exporterar

Även andelen internationaliserade företag är ungefär lika stor i de olika grupperna. En skillnad är dock att en betydligt större andel äldre företag exporterar. I gruppen företag som är tio år eller äldre är det nästan 20 procent som exporterar jämfört med drygt 10 procent i de företag som var högst tre år gamla. De yngre företagens internationalisering bygger i större utsträckning på att de importerar varor eller tjänster samt att de samverkar med utländska företag.

Varför är det intressant att titta på företagets ålder?

Företagens ålder kan vara en viktig förklaring till upplevda förutsättningar och skillnaderna i vilka utmaningar företagets står inför. Resultaten visar också att det finns en hel del skillnader mellan företag i olika åldersgrupper. Det gäller både skillnader i vem som leder företaget, men också vilken syn företagsledaren har på utvecklingen. De nystartade företagen (0-3 år) har en betydligt mer positiv framtidstro och vilja att växa och utvecklas. Samtidigt är det vanligare att nystartade företag upplever tillgång till finansiering som ett större hinder för företagets utveckling.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84