Tillväxtverket

Mångfald i näringslivet –
en tillväxtfråga!

En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund. Samtidigt ser vi att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har högre tillväxtvilja.

Företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har stor potential att växa. Det visar resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014. Många av de hinder dessa företagargrupper upplever är dessutom av liknande karaktär. Bristande tillgång till kapital i olika skeden av företagandet är ett exempel på detta.

Samtidigt finns också skillnader mellan företag som drivs av kvinnor, personer med utländsk bakgrund och unga. Bland annat fokuserar företagargrupperna delvis på olika marknader. En annan skillnad är att kvinnor, personer med utländsk bakgrund och unga har olika syn på hur de vill att deras företag ska växa.

Vanligare att företag som leds av kvinnor vill växa genom att öka omsättningen

En högre andel företag som leds av kvinnor vill växa genom att endast öka omsättningen. Det är däremot endast små skillnader mellan kvinnor och män när det gäller andel som vill växa genom att öka antalet anställda. Kvinnor som är företagsledare tror i högre utsträckning än män på ökad omsättning och lönsamhet de kommande tre åren.

Företagare med utländsk bakgrund vill anställa

Företagare med utländsk bakgrund vill i högre utsträckning än företagare med svensk bakgrund att deras företag ska växa. Framför allt är det fler i denna grupp som vill växa genom att anställa. Företagare med utländsk bakgrund tror även i högre utsträckning än företagare med svensk bakgrund på ökad omsättning, lönsamhet och antal anställda på tre års sikt. Störst är skillnaden när det gäller antal anställda.

Brist på finansiering och resurser är ett stort tillväxthinder för företagare med utländsk bakgrund. Denna företagargrupp får i högre utsträckning dessutom avslag på sina låne- och kreditansökningar än övriga företagargrupper.

Fler företag som leds av unga personer är innovativa

Företag som leds av unga har under de senaste tre åren utvecklat nya varor och tjänster i högre utsträckning än företag som leds av äldre personer. I huvudsak är det nya tjänster som utvecklats.

Figur 2: Andel företag som utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter, uppdelat på företagsledarens kön, bakgrund och ålder.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84