Tillväxtverket

Lagar och regler problem för företag som vill växa

Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxten i de små och medelstora företagen. Bland de företag som vill växa är det ännu fler som anser att regler är ett stort tillväxthinder. Vi ser också att bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer.

Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer som baseras på undersökningen Företagens villkor och verkligeht 2014.

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart femte företag ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder

Drygt vart femte av de små och medelstora företagen (22 procent) ser lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Endast konkurrens från andra företag och bristande tillgång till lämplig arbetskraft ses som större hinder.

Det visar sig också att de små och medelstora företag som vill växa i betydligt större utsträckning än andra företag upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt. Skillnaden mellan grupperna är hela 10 procentenheter. Vart fjärde företag som vill växa ser lagar och regler som ett stort tillväxthinder, jämfört med vart sjunde företag bland de företag som inte vill växa.

Regler kring anställning hämmar tillväxten i de större småföretagen

Undersökningen visar att regelbördan är tyngst för de större småföretagen med 10-49 anställda. Här finns en stor potential för tillväxt eftersom tillväxtviljan är hög. Cirka 90 procent av dessa företag vill växa och drygt 70 procent vill växa genom att också öka antalet anställda. Samtidigt möter dessa företag större tillväxthinder än andra företag. Denna grupp ligger även högst när det gäller att se lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder.

En orsak till att de större småföretagen sticker ut när det gäller regler som tillväxthinder kan vara att de måste hantera fler regler än de allra minsta företagen eftersom de har fler anställda, men de har inte lika stora administrativa och juridiska resurser som de medelstora företagen.

Tittar vi lite närmare på olika regelområden kan vi konstatera att nästan vartannat företag med 10-49 anställda ser regler kring anställning och uppsägning som ett stort hinder för tillväxt. Bilden ser ut på ett liknande sätt inom andra regelområden även om den där inte är lika tydlig.

Knappt hälften är nöjda med kontakten med offentliga aktörer

En annan viktig faktor för företagen när det gäller lagar och myndighetsregler är att ha bra kontakt med myndigheter och andra offentliga aktörer. Gemensamt för statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner är att inte ens hälften av företagen upplever den senaste kontakten med dem som bra. Här finns mycket att arbeta med kring tillämpningen av regler, till exempel när det gäller bemötande, rådgivning och handläggningstider.

Undersökningen visar att de statliga myndigheterna får bäst betyg när det gäller den senaste kontakten med företagen. Här har också skett en förbättring sedan år 2011. Kommuner och länsstyrelser ligger något sämre till, men även här har betyget förbättrats något sedan år 2011.

Det visar sig att län där kommuner gått samman och jobbat intensivt med företagsklimatet får ett bättre resultat i undersökningen. Blekinge och Värmland är goda exempel på detta. Här upplever en betydligt större andel företag den senaste kontakten med kommunen som bra, jämfört med genomsnittet.

Kontakt

Emma Flod

Telefon: 08-681 66 18