Tillväxtverket

Företag som samverkar är mer innovativa

Det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Samtidigt är det bara knappt hälften av de svenska små och medelstora företagen som har en sådan samverkan.

Vanligast är det att företagen samarbetar kring att utveckla varor och tjänster. Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Av de företag som samverkar med andra företag har över 40 procent tagit fram nya eller väsentligt förbättrade tjänster under de senaste tre åren. Vart fjärde företag har tagit fram nya varor. Motsvarande siffror för företag som inte samverkar är betydligt lägre.

Skillnaderna när det gäller innovativitet mellan företag som samverkar respektive inte samverkar kvarstår även om man tittar på olika branscher, storleksklasser och län.

Hälften av företagen samverkar med andra företag

Nästan hälften av Sveriges små och medelstora företag uppger att de regelbundet samverkar med andra företag. Företag med 10-49 anställda är de som samverkar mest med andra företag. I denna grupp är det nästan 60 procent som samverkar.

Vanligast är det att samarbetet sker på lokal nivå. Knappt 10 procent av företagen uppger att de samverkar med företag utanför Sverige. Ju större företaget är desto vanligare är det att företaget har ett samarbete med utländska företag.

Trots att samverkan med andra företag verkar vara förknippad med positiva egenskaper som innovativitet tenderar andelen småföretag som samverkar att minska över tid. År 2014 uppgav 46 procent av småföretagen att de regelbundet samverkade med andra företag. Det är en viss ökning jämfört med 2011 men betydligt färre än tidigare år.

Företag inom Information och kommunikation samverkar mest

Informations- och kommunikationsverksamhet är den bransch där flest företag samverkar med andra företag. I denna bransch är det hela 57 procent av företagen som samverkar. Skillnaden mellan olika branscher är dock relativt liten, men det finns några branscher som avviker.

Inom hotell och restaurang är det till exempel bara 30 procent av företagen som samverkar regel­bundet med andra.

Samverkan vanligast när det gäller produktion av varor och tjänster

Vanligast är det att företag samverkar kring produktion av varor och tjänster. Även inköp, logistik, transport samt marknadsföring, export, försäljning är områden som kommer högt upp.

Samtidigt skiljer sig företagens samverkan en del mellan olika branscher. Det är vanligare att företag inom handeln samt inom hotell och restaurang samverkar inom marknadsföring, export och försäljning.

Företag inom vård och omsorg samverkar oftare inom utbildning och kompetensutveckling. Byggverksamhet och tillverkning är de branscher som i störst utsträckning samarbetar kring produktion av företagets varor/tjänster.

Samverkan kan leda till ökade intäkter och lägre kostnader

Vilka fördelar kan då ett företag få genom att samverka med andra företag? Samverkan kan både leda till produktutveckling, kompetensutveckling samt sänkta kostnader genom gemensam hantering av administration.

Företagssamverkan handlar mycket om att dra nytta av varandras kompe­tens och dela på kostnader för faktorer som både kan röra kärnverksamheten eller andra delar av verksamheten. Kort och gott kan det både handla om att öka företagets intäkter eller sänka sina kostnader.

Samverkande företag kan öka intäkter genom:

  • Gemensam marknadsföring
  • Gemensamma affärer/större offerter
  • Ökad effektivitet
  • Nya varor och tjänster

Samverkande företag kan sänka kostnader genom:

  • Delat lokalutrymme
  • Gemensamma inköp
  • Gemensamt anställda
  • Gemensam kompetensutveckling

Mer information

Mer information om Företagens villkor och verklighet

För komplicerat och tidsödande att delta i offentlig upphandling

Två tredjedelar av de företag som inte har deltagit uppger att offentlig upphandling inte är aktuellt för dem. Därefter är den vanligaste anledningen att det är för komplicerat och tar för mycket tid. Samtidigt finns skillnader mellan olika branscher, t ex är det vanligare att företag inom information och kommunikation samt utbildning anser att det för komplicerat att delta i offentlig upphandling.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84