Tillväxtverket

Ekonomiska föreningar möter andra typer av hinder

Ekonomiska föreningar utmärker sig på flera olika sätt. Företagen är i genomsnitt större mätt i antal anställda och verkar inom andra branscher. Ekonomiska föreningar har också en annan syn på frågor som rör företagets utveckling och möter andra typer av hinder för sin utveckling. Utmärkande för dessa företag är även ett aktivt hållbarhetsarbete.

Detta visar undersökningen Företagen villkor och verklighet 2014. Jämfört med de tre vanligaste företagsformerna (enskild firma, aktiebolag samt handels- och kommanditbolag) utgör ekonomiska föreningar en relativt liten andel av det svenska näringslivet. Ungefär en procent av företagen har formen ekonomisk förening (räknat på aktiva företag med minst 200 000 i omsättning per år).

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Det finns inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska, så länge som det ekonomiska intresset dominerar.

Utbildning är den vanligaste branschen och företagen har fler anställda

Branschstrukturen skiljer sig en hel del mot näringslivet i stort. Framförallt är det vanligare att ekonomiska föreningar drivs inom tjänstesektorn. Knappt en tredjedel av företagen finns inom branschen Utbildning, som för hela näringslivet är en liten bransch. Även företagens storlek skiljer sig en del där ekonomiska föreningar har en dubbelt så stor andel företag med över 10 anställda (17 procent).

Företagens branschfördelning, uppdelat på ekonomiska föreningar och övriga företagsformer:‌

Bransch

Ekonomiska föreningar

Övriga företagsformer

Utbildning

29 %

2 %

Kultur, nöje och fritid; Annan service

14 %

9 %

Information och kommunikation

11 %

6 %

Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik

11 %

19 %

Handel

8 %

18 %

Vård och omsorg

7 %

4 %

Uthyrning, fastighetsservice

6 %

4 %

Tillverkning, utvinning

5 %

8 %

Energi, vatten, el

5 %

0,4 %

Hotell- och restaurang

3 %

5 %

Transport och magasinering

1 %

6 %

Byggverksamhet

0,2 %

18 %

Totalt

100 %

100 %

Var fjärde ekonomisk förening finns i Västra Götaland

Även utifrån ett geografiskt perspektiv ser vi en del skillnader mellan ekonomiska föreningar och övriga företag. Var fjärde företag finns i Västra Götaland medan det både i Stockholm och i Skåne är en mindre andel ekonomiska föreningar jämfört med övriga företagsformer. Både Norrbotten och Dalarna har exempelvis en större andel ekonomiska föreningar än Skåne.


Företagens länsfördelning, uppdelat på ekonomiska föreningar och övriga företagsformer:

Skriv tabellbeskrivning här


Ekonomiska föreningar

Övriga företagsformer

Västra Götaland

25 %

16 %

Stockholm

12 %

30 %

Norrbotten

7 %

2 %

Dalarna

7 %

3 %

Skåne

6 %

13 %

Östergötland

5 %

4 %

Uppsala

5 %

3 %

Gävleborg

4 %

3 %

Västmanland

3 %

2 %

Jämtland

3 %

2 %

Kronoberg

3 %

2 %

Västerbotten

2 %

3 %

Värmland

3 %

2 %

Halland

2 %

3 %

Jönköping

2 %

3 %

Gotland

2 %

1 %

Västernorrland

2 %

2 %

Örebro

2 %

2 %

Södermanland

1 %

2 %

Kalmar

1 %

2 %

Blekinge

1 %

1 %

Totalt

100 %

100 %

 

Färre företag vill växa genom att anställa

Omkring 70 procent av företagen i Sverige uppger att de vill växa, antingen med både omsättning och antalet anställda, eller enbart genom att öka omsättningen. Bland ekonomiska föreningar är det färre företag som vill växa, cirka 50 procent. Framför allt är det en mindre andel företag som upplever att de skulle vilja växa genom att enbart öka omsättningen. Det är även en mindre andel av de ekonomiska föreningarna som tror att de kommer öka sin lönsamhet, omsättning och antal anställda på tre års sikt.

Hinder för tillväxt

De ekonomiska föreningarna ser generellt färre hinder för företagets utveckling och tillväxt jämfört med övriga företag. Detta kan vara ett resultat av att färre företag vill växa, vilket också gör att företagen ser färre hinder för just tillväxt. Samtidigt upplevs bristande efterfrågan och kapacitet i lokaler/utrustning som större hinder.

Fler arbetar med hållbarhetsfrågor

Ett område där ekonomiska föreningar sticker ut är arbete med hållbarhetsfrågor. Varannan ekonomisk förening arbetar aktivt med sociala och etiska frågor. Motsvarande siffra för övriga företag är vart tredje företag. Bilden är likartad när det gäller miljöarbete. En förklaring till att fler ekonomiska föreningar har ett aktivt hållbarhetsarbete kan vara att företagens grundvärderingar även omfattar ett samhällsengagemang. Drivkraften för att starta företagen är ofta att tillgodose medlemmarnas sociala och miljömässiga behov och de branscher företagen verkar i är ofta inriktade på hållbarhet.

Tillväxtverkets arbete med kooperativt företagande

För att ta vara på entreprenörsandan och innovativiteten hos en så stor del av befolkningen som möjligt är det viktigt att det finns företagsformer som passar alla. Ekonomisk förening är en företagsform som är anpassad till att driva företag tillsammans på demokratisk grund. Den passar särskilt bra för att driva verksamhet som ska tillgodose gemensamma behov. De flesta företag som kallar sig kooperativ drivs som ekonomiska föreningar.

Undersökningen Entreprenörskapsbarometern visar att särskilt unga personer attraheras av att starta företag tillsammans med andra. Tillväxtverket vill stimulera företagande för alla grupper i samhället och i företagsformer som passar för olika ändamål. Tillväxtverket lämnar därför ett statsbidrag till Coompanion som är företagsrådgivare specialiserade på kooperativt företagande och ekonomiska föreningar.

Entreprenörskapsbarometern

Tillväxtverkets arbete med kooperativ utveckling

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84