Tillväxtverket

Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika storleksgrupper och branscher.

Det visar resultaten i rapporten, Hållbart företagande. Rapporten baseras på Tillväxtverkets enkätundersökning, Företagens villkor och verklighet 2014, som omfattar 16 000 små och medelstora företag.

Rapporten Hållbart företagande

Drygt 40 procent av de små och medelstora företagen har ett aktivt miljöarbete, och vart tredje arbetar aktivt med sociala och etiska frågor. Många av dessa företag har ett aktivt arbete inom båda dessa områden.

Vanligare med hållbarhetsarbete i medelstora företag

Skillnaderna mellan företag i olika storlek är dock stora. Det är betydligt vanligare med hållbarhetsarbete i de medelstora företagen än i småföretagen. Ungefär 70-80 procent av de medelstora företagen har ett aktivt hållbarhetsarbete, medan motsvarande siffra för soloföretagen är 30-40 procent.

Stora branschskillnader

Det finns även stora skillnader mellan olika branscher när det gäller hållbarhetsarbete. Branscherna Energi, vatten och el samt Transport och magasinering ligger i topp när det gäller miljöarbete, medan Vård och omsorg samt Utbildning toppar när det gäller arbetet med sociala och etiska frågor.

Hållbara företag har en högre tillväxtvilja

Små och medelstora företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete har i genomsnitt en högre tillväxtvilja, är mer innovativa och mer internationaliserade än andra företag. Det visar sig till exempel att hela 45 procent av de företag som har ett aktivt miljöarbete vill växa både när det gäller omsättning och antal anställda. Motsvarande siffra för företag som inte har ett miljöarbete är bara 33 procent.

Eget engagemang är en viktig drivkraft

Viljan att minska klimatpåverkan och eget engagemang är de viktigaste drivkrafterna för företagens miljöarbete. Störst är dessa drivkrafter i de minsta företagen. De marknadsdrivna drivkrafterna för miljöarbetet som att möta konsumentkrav ökar i betydelse ju större företaget är. Eget engagemang är den i särklass viktigaste drivkraften för företagens arbete med sociala och etiska frågor.

Bristande affärsnytta och avsaknad av stöd är de största hindren

Bristande affärsnytta och avsaknad av offentligt stöd är de största hindren för hållbarhetsarbetet i de små och medelstora företagen. Det gäller både miljöarbete och arbete med sociala och etiska frågor. Brist på metoder och verktyg samt att hållbarhetsarbete är kostsamt är andra hinder som lyfts fram.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84