Tillväxtverket

Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Samtidigt ser de även större hinder för sin utveckling.

Det visar resultaten i rapporten Förutsättningar för turismföretag i Sverige
Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Fem procent av Sveriges små och medelstora företag är turismföretag

I undersökningen Företagens villkor och verklighet ställs frågan om omfattningen av företagets försäljning till olika kundgrupper. Resultatet visa att omkring 15 procent av Sveriges små och medelstora företag har en liten försäljning till tillresta besökare medan fem procent uppger att de har en stor försäljning. Dessa fem procent har i undersökningen definierats som turismföretag och ligger till grund för de resultat som presenteras här.

Majoriteten av turismföretagen vill växa

Turismföretagen har en högre tillväxtvilja än genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige, både vad gäller viljan att växa genom ökad omsättning och genom att anställa ny personal. Bland de företag som uppger att de vill växa anges i första hand åtgärder som handlar om olika sätt att nå marknaden som viktiga. Omkring en tredjedel anger också att anställa ny personal är en mycket viktig åtgärd vilket ger en tydlig indikation om potentialen för framtida sysselsättningstillväxt inom näringen.

Hinder för tillväxt

Samtidigt som många turismföretag vill växa, upplever de också större hinder för utveckling och tillväxt. I första hand är det lagar och myndighetsregler rörande personalansvar och anställning som upplevs som hindrande. Även tillgång till lämplig arbetskraft ses som ett stort hinder för tillväxt. På sikt skulle detta kunna innebära att det finns en risk att företagen avstår från att anställa på grund av regelkrångel och betungande ansvar samt brist på rätt kompetens, trots att det både finns vilja och behov av att anställa.

Behov av bred samverkan för stärkt attraktionskraft

Flera av de områden som turismföretagen upplever som särskilt hindrande kan antas delvis ha sin grund i en problematik kopplad till regional utveckling och företagande på landsbygd och i glesbygd. Säsongsvariationerna, som återspeglas i många av turismföretagens upplevda tillväxthinder, är en sedan länge välkänd utmaning inom besöksnäringen.

Många gånger är den särskilt kännbar för företag på landsbygd och i glesbygd eftersom kundunderlaget för den grundservice som krävs för destinationens attraktionskraft för boende såväl som besökare, företag och arbetskraft ofta är begränsat.

För att ta tillvara tillväxtviljan och stärka konkurrenskraften hos turismföretagen runt om i hela landet krävs därför fortsatta gemensamma insatser över politik- och näringsområden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga destinationer, kommuner och regioner.

60 procent av turismföretagen har utvecklat nya produkter

Ett annat område av särskild betydelse för näringens tillväxt och Sveriges attraktionskraft som besöksland är en fortsatt destinations- och produktutveckling. Besöksnäringen lyfts sällan fram som ett exempel på en innovativ sektor. Samtidigt visar resultatet från undersökningen att andelen företag inom näringen som utvecklat och sålt nya varor eller tjänster under de tre senaste åren ligger över genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige. Närmare 60 procent av turismföretagen jämfört med knappt 50 procent för genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige.

Kontakt

Martin Daniels
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39