Tillväxtverket

Kulturella och kreativa företag - innovativa med stor export

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med samtliga företag. Företagen inom de kulturella och kreativa näringarna är även mer innovativa än andra företag. Det visar resultat från undersökningen Företagen villkor och verklighet 2014.

Vanligare att kulturella och kreativa företag exporterar till länder utanför Norden

Nästan 30 procent av de kulturella och kreativa företagen exporterar. Detta kan jämföras med ett genomsnitt för samtliga små och medelstora företag på 16 procent. Bland de kulturella och kreativa företag som exporterar är det också vanligare med export till länder utanför Norden.

Det bygger i sin tur på att de kulturella och kreativa företagens produkter ofta är baserade på immateriella tillgångar som enkelt kan introduceras på en internationell marknad. Kulturella och kreativa företag har därför potential att exportera och internationaliseras mer utifrån sina medfödda förutsättningar.

Tjänsteinnovationer vanligare bland kulturella och kreativa företag

Hela 45 procent av de kulturella och kreativa företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade tjänster under de senaste tre åren. Det kan jämföras med ett genomsnitt på 33 procent för samtliga företag.

Andelen företag som tagit fram och sålt nya varor är lika stor (21 procent) i de båda grupperna. Resultaten visar att de kulturella och kreativa företagen är betydligt mer innovativa på tjänsteområdet än genomsnittet av samtliga företag. Merparten av idéerna till innovationerna kommer från egna idéer och uppslag och det gäller i ännu högre grad för de kulturella och kreativa företagen.

Kulturella och kreativa företag samverkar mer med andra företag

Kulturella och kreativa företag samverkar i högre utsträckning inom de flesta områden. Det visar sig att hela 56 procent av de kulturella och kreativa företagen samverkar med andra företag, jämfört med ett genomsnitt på 48 procent för samtliga företag.

Nätverk har stor betydelse för kulturella och kreativa företag eftersom flertalet av dessa är soloföretag. Samverkan är en faktor som underlättar innovation och stärker företagens samlade konkurrenskraft.

En myt att kulturella och kreativa företag inte vill växa

En vanlig föreställning är att kulturella och kreativa företag inte vill växa. Våra resultat visar dock att tillväxtviljan i dessa företag är ungefär lika stor som genomsnittet för samtliga företag. I båda grupperna är det ungefär 70 procent av företagen som vill växa. Den stora skillnaden är att färre kulturella och kreativa företag vill växa genom att anställa, vilket kan bero på att en större andel i denna grupp är soloföretag.

Tron på ökad lönsamhet är lika hög för kulturella och kreativa företag som för genomsnittet för samtliga företag, och tron på ökad omsättning visar endast en liten skillnad. Det sker även en betydande faktisk tillväxt på aggregerad nivå, både vad gäller antal sysselsatta och omsättning. För vissa delbranscher har tillväxten under några år varit högre i genomsnitt än för det svenska näringslivet.

Om undersökningen

De kulturella och kreativa näringarna är svåra att fånga med traditionell branschstatistik. Tillväxtverket har med utgångspunkt i en metod som utvecklats av European Cluster Observatory vid Handelshögskolan i Stockholm studerat svaren från cirka 1 500 kulturella och kreativa små och medelstora företag som ingår i enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Svaren representerar 39 000 kulturella och kreativa företag och resultaten har jämförts med genomsnittet för samtliga företag.

Kontakt

Daniel Thuresson
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 11