Tillväxtverket

Företag med runt 100 anställda har det svårast

Företag med just runt 100 anställda visar tre tydliga hindertoppar. De har svårast att hitta rätt personal. Lagar och regler upplevs krångliga. Och det finns för lite tid att utveckla företaget på ett strategiskt sätt.

Det visar resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, som Örebro universitet har analyserat. De allra minsta företagen är klart flest till antalet. Företag med upp till 19 anställda står för över 98 procent av Sveriges företag. Men företag från 20 anställda och uppåt svarar för nästan för 70 procent av sysselsättningen. Det är därför angeläget att undersöka hur dessa företag ser på sina förutsättningar och möjligheter. I den här artikeln har vi valt att fokusera på vilka hinder företag ser för att kunna utveckla sin verksamhet.

‌Antal företag och antal anställda år 2016, fördelat på företagsstorlek

Storleksklass

Antal  företag

Andel av samtliga 

företag

Antal anställda

Andel av samtliga anställda i näringslivet

0-19

anställda

1 099 247

98,3%

  926 366

 33%

20-49 anställda

     12 358

   1,1%

  369 145

 13%

50-99 anställda

      3 686

  0,3%

   251 118

  9%

100-249 anställda

      1 958

  0,2%

  292 514

 10%

250+

anställda

      1 069

  0,1%

  977 407

 35%

Summa

  1 118 318

 100%

2 816 550

100%

Källa: SCB - Företagens ekonomi

Tillväxtverket har gett forskaren Dan Johansson och doktoranden Johan Karlsson på Örebro universitet uppdraget att utveckla teori och metod för att statistiskt analysera resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Undersökningen är i det närmaste unik i världen med sin omfattning, både vad gäller vad bredd i frågeställningar men också i fråga om antalet svarande. I enkäten ställs frågor om bland annat företagens tillväxtambitioner, deras uppfattning om potentiella tillväxthinder och hinder för den fortsatta utvecklingen. Med hjälp av så kallad regressionsanalys (se faktaruta längst ned) har vi kunnat studera hur olika tillväxthinder upplevs av företag med olika storlek.

Kompetensförsörjning, regelkrångel och egen tid största tillväxthindren

Flera olika saker kan hämma företagets utveckling och vilja att växa. Det kan handla om möjligheten att få lönsamhet i företaget eller sätta stopp för en planerad expansion. I diagrammet nedan visar vi alla de tillväxthinder som företagen fått ta ställning till i undersökningen. Den faktor som flest företag generellt upplever som stort hinder för tillväxt och utveckling är tillgång till lämplig arbetskraft. Därefter kommer lagar och myndighetsregler samt egen tid för företaget.

Företag med runt 100 anställda har det svårast

Om vi tittar på de tre största tillväxthindren och hur företag i olika storlek upplever dem, ser vi att situationen för de allra minsta företagen är relativt god. De minsta företagen upplever tillgång till lämplig arbetskraft, lagar och regler samt egen tid som ett mindre hinder för tillväxt, jämfört med företag som har runt 100 anställda. Det är snarare just när företaget växer som upplevelsen om dessa hinder ökar. För företag som har fler än 100 anställda minskar dessa hinder igen.

Svårt att hitta rätt personal

Företag med runt 100 anställda upplever alltså mer hinder än både de mindre och de större företagen (se figur nedan). Allra mest påtagligt är detta för företagens kompetensförsörjning. Här är det nästan tre gånger fler företag med 100 anställda som upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort hinder för tillväxt. Sannolikheten är för dem cirka 60 procent, att jämföra med 20 procent för soloföretag och företag med 250 anställda. För de minsta företagen beror det låga värdet sannolikt på att de inte har samma ambition att växa. Vi ser i undersökningen ett tydligt positivt samband mellan företagets storlek och viljan att växa. Ju större företag, desto högre vilja att växa mer.

Krångligt och tidskrävande att driva företag

Mönstret är likartat i diagrammet nedan som visar sannolikheten för att företag i olika storlek ska uppleva lagar och myndighetsregler samt egen tid som ett stort tillväxthinder. De minsta småföretagen och de större företagen upplever alltså regelkrångel och egen tid som ett mindre hinder för tillväxt än företag med runt 100 anställda. Det är nästan tre gånger så hög sannolikhet att ett företag med runt 100 anställda upplever egen tid som ett stort hinder för tillväxt, jämfört med ett företag på 250 anställda.

Framtida studier

Tillväxtverket har beställt data i form av faktiskt ekonomiskt utfall för de svarande företagen i undersökningen. SCB har levererat företagsekonomiska registerdata i form av omsättning, antal anställda och rörelseresultat. Det finns därför enkätdata med faktiska utfall för de enkäter som genomfördes 2008, 2011 och 2014. Tillväxtverket håller för närvarande på med analyser för att kunna se hur olika grupper av företag har utvecklats och hur detta kan kopplas till hur företagen svarat på enkäten. Detta kommer kunna presenteras under hösten 2019.

Regressionsanalys

Artikeln baserar sig på statistisk analys i form av ekonometriska metoder som Örebro universitet genomfört. I det här fallet betyder det att resultaten tolkas som sannolikheten att företagsledare i företag av en given storlek upplever en viss faktor som ett stort tillväxthinder.

Alla regressioner är kontrollerade för ett antal bakgrundvariabler. Exempelvis geografisk belägenhet (län), företagets ålder och företagsledarens kön. Med andra ord har vi rensat bort en del av de variationer som skulle kunna bero på andra faktorer än företagets storlek.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9184