Tillväxtverket

Företag i gröna näringar hindras av krångliga regler

Nästan hälften av företagen i de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. De är oftare soloföretagare och vill ofta fortsätta vara detta.

Många företag inom de gröna näringarna är och vill förbli soloföretagare

Företag i de gröna näringarna vill i större utsträckning växa genom att endast öka sin omsättning, medan företag i övriga branscher i större utsträckning vill växa genom att öka antalet anställda. Vi ser också att det är vanligare inom de gröna näringarna att man är soloföretagare.

Regelhinder största tillväxthindret

De gröna näringarna upplever stora problem med lagar och myndighetsregler. Nästan hälften av företagen inom de gröna näringarna upplever detta som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Andra faktorer som dessa företag upplever som stora hinder för tillväxt är tillgång till lämplig arbetskraft samt kapacitet.

Andelen som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för tillväxt är nästan dubbelt så hög inom de gröna näringarna, jämfört med övriga företag. Det är även betydligt högre andel av företagen inom de gröna näringarna som upplever kapaciteten i nuvarande lokaler, utrustning, mark etc. som ett tillväxthinder.

Jordbruksföretag söker och blir oftare beviljade finansiering

Det är en högre andel av företag inom de gröna näringarna som har sökt och blivit beviljade finansiering i form av lån och krediter samt offentliga stöd och bidrag. Om man ser till skillnaderna mellan branscherna i de gröna näringarna är det jordbruk som sticker ut. Jordbruket har en högre andel företag som söker finansiering än vad skogsbruk och fiske har. Vad gäller offentliga stöd och bidrag kan det förklaras med att mycket av EU-stöden som ska främja de gröna näringarna går till just jordbruket.

I den här rapporten har vi på Tillväxtverket samarbetat med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och LRF. Tillsammans med dem vill vi uppmärksamma riksdag och regering på att de behöver:

  • Förenkla lagar och myndighetsregler för att främja de gröna näringarnas utveckling. Detta genom att utreda hur man kan förenkla för företagen inom de gröna näringarna. Det handlar om såväl lagstiftningen i sig men också om tillämpningen av densamma. I detta arbete kan Tillväxtverket agera expertstöd för utformning av lagar och regler, samt tillämpningen av dessa, för att minska regelbördan för företagen.
  • Säkerställa att offentliga stöd och bidrag möjliggör hållbar utveckling och går till rätt företag. Detta genom att kontinuerligt se över vilka satsningar som faktiskt är viktiga ur en svensk synvinkel. Dessutom behöver man hitta vägar för att kunna implementera dessa satsningar hos berörda myndigheter samtidigt som de uppfyller EU:s riktlinjer och regelverk.

Vilka är de gröna näringarna?

De gröna näringarna i denna undersökning omfattar de företag som enligt svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) kategoriseras som SNI 01-03. Det vill säga jordbruket, skogsbruket och fiskenäringen.

Kontakt

Olof Dunsö
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9214