Tillväxtverket

Fler företag blir internationella

Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som exporterar i princip är oförändrad.  Samtidigt har andelen exporterande soloföretag ökat under den senaste tioårsperioden. 

Det visar resultaten i en ny rapport från Tillväxtverket. Rapporten baseras främst på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som omfattar 10 000 små och medelstora företag.

Ladda ner rapporten Nya trender inom export och import.

Se filmen från presentationen

Importen ökar mer än exporten

Tillväxtverkets undersökning visar att andelen små och medelstora företag som är internationella har ökat från 25 till 29 procent mellan år 2014 och 2017. Med internationella företag avses här företag som antingen exporterar, importerar, tillhör en utländsk kedja och/eller har verksamhet förlagd i utlandet. Framför allt är det andelen företag som importerar som har ökat. Denna andel har ökat från 16 procent år 2014 till 21 procent år 2017, medan andelen som exporterar bara har ökat marginellt under samma period.

Soloföretagens export ökar mest

Ju större företagen är desto mer sannolikt är det att de är internationella. Samtidigt ser vi att ökningen av andelen företag som exporterar i ett längre perspektiv är störst bland företag utan anställda, det vill säga så kallade soloföretag. Andelen företag i denna storleksklass som exporterar har ökat från 9 till 13 procent mellan 2008 och 2017, medan denna andel i princip varit oförändrad i övriga storleksklasser.

Statistik från SCB visar också att det är i dessa företag som värdet av varuexporten ökar mest. Under perioden 2000–2017 ökade värdet av soloföretagens export med 237 procent, medan storföretagens (mer än 250 anställda) bara ökade med 35 procent. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att storföretagen fortfarande står för cirka 60 procent av varuexportvärdet, men ökningen är betydligt större i de små och medelstora företagen och då särskilt i soloföretagen.

Vanligast med internationella företag i södra och västra Sverige

Värmland är det län som har störst andel internationella företag. Här är 40 procent av företagen internationella. Andra län med en hög andel internationella företag är Jönköping, Skåne och Västra Götaland. Dessa län ligger i topp både när det gäller andelen företag som exporterar och importerar. Generellt sett har länen i södra och västra Sverige högst andel internationaliserade företag.

Internationella företag har högre tillväxtvilja och är mer innovativa

Tillväxtverkets undersökning visar att små och medelstora företag som är internationella har högre tillväxtvilja, starkare framtidstro, är mer innovativa och digitaliserade än övriga företag. Över 80 procent av de internationella företagen vill växa jämfört med drygt 60 procent av de övriga företagen. Framför allt är det fler internationella företag som vill växa genom att antställa.

Internationella företagen möter större tillväxthinder än andra företag

Internationellt inriktade företag möter generellt större tillväxthinder än andra företag. Det gäller särskilt företag som vill växa. Det största generella tillväxthindret i dessa företag är tillgång till lämplig arbetskraft.

De största specifika hindren för internationalisering är enligt företagen själva brist på resurser i företaget, kostnader för internationalisering samt brist på kontakter/nätverk. Det skiljer mellan företag i olika branscher vilka hinder för internationalisering som de anser vara störst. Det finns även skillnader mellan företag med olika storlek. Detta gör att exportfrämjande insatser måste anpassas till företagens branschtillhörighet och storlek för att vara effektiva.

Kontakt

Jan Persson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08- 681 91 84