Tillväxtverket

Majoriteten av företagen arbetar med hållbarhet

Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på något sätt. Tendensen är att företagens miljöarbete nu åter ökar, efter att tidigare ha minskat under ett antal år. Vanligast är det att företagen arbetar med miljöfrågor när det gäller inköp och transporter.

Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017. I undersökningen ställer vi frågor om företagens hållbarhetsarbete, det vill säga om företagen arbetar med miljöfrågor respektive sociala och etiska frågor.

En majoritet, 55 procent, av de svenska små och medelstora företagen arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett miljömässigt respektive socialt och etiskt perspektiv. Det kan handla om att företag utvecklar och erbjuder marknaden produkter som bidrar till en mer hållbar utveckling. Företagens hållbarhetsarbete kan även var mer internt till sin karaktär och vara integrerat i olika delar av företagets verksamhet.

Vanligast är att företag arbetar aktivt med miljöfrågor (46 procent), medan 32 procent arbetar aktivt med sociala och etiska frågor. En förhållandevis stor andel, 23 procent, anger att de har ett aktivt arbete med såväl miljömässig som social/etisk hållbarhet. Jämfört med år 2014 så har andelen småföretag som arbetar med miljöfrågor ökat, medan andelen som arbetar med sociala och etiska frågor ligger kvar på ungefär samma nivå.

Ökad andel småföretag som arbetar med miljömål

Sett över en längre tidsperiod, kan vi notera att den nedåtgående trenden med en minskande andel småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten nu har brutits. I 2017 års undersökning uppgår andelen småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten till 25 procent. Det är en uppgång på 7 procentenheter jämfört med föregående undersökning år 2014. Det återstår dock en bit kvar till den nivå som noterades 2008, då vart tredje småföretag uppgav att de arbetade med miljömål för den egna verksamheten.

Samma tendens syns vad gäller andelen småföretag som har en miljöpolicy respektive säljer miljöanpassade varor och tjänster. År 2014 var det år då lägst andel företag med miljöpolicy respektive som säljer miljöanpassade produkter uppmättes. Att den nedåtgående trenden har brutits är således en positiv utveckling eftersom svenska småföretag annars hade riskerat att hamna ännu mer efter de större företagen som sedan länge arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor.

Vanligare med hållbarhetsarbete ju större företaget är

Ju större företag, desto större andel är det som aktivt arbetar med hållbarhet. Av soloföretagen är andelen 47 procent, att jämföra med nästan 90 procent av de medelstora företagen.

Fördelat på de båda hållbarhetsdimensioner som undersökts, visar resultaten att 39 procent av soloföretagen har ett aktivt miljöarbete, jämfört med 82 procent av de medelstora företagen. Liknande mönster finns vad gäller företagens arbete med sociala och etiska frågor, där en betydligt större andel av företagen arbetar aktivt med detta ju större företaget är. Av soloföretagen är det 26 procent som uppger att de har ett aktivt arbete med sociala och etiska frågor. Motsvarande siffra bland de medelstora företagen är 65 procent.

Stora skillnader mellan olika branscher när det gäller miljöarbetet

Undersökningens resultat visar även på stora skillnader mellan branscher i vilken utsträckning företagen arbetar med miljömässig respektive social och etisk hållbarhet. Energi,vatten och el är den bransch där företagen i störst utsträckning arbetar aktivt med miljöfrågor, hela tre fjärdedelar gör detta. Därefter kommer Transport och magasinering där närmare två tredjedelar arbetaraktivt med miljöfrågor. Båda dessa branscher karaktäriseras av att de har en tydlig direkt miljöpåverkan, vilket kan vara en förklaring till att en så hög andel av företagen anger att de arbetar med miljöfrågor. Att aktivt arbeta med miljöfrågor kan exempelvis vara ett sätt att minska resursåtgången och därmed minska företagens kostnader.

Vad gäller socialt och/eller etiskt hållbarhetsarbete är det mest utbrett bland företagen inom Vård och omsorg, där drygt fyra av tio företag arbetar aktivt med sociala och etiska frågor.

Fokus i miljöarbetet ligger på inköp och transporter

Det är framför allt inom områdena inköp och transporter som företagen arbetar med miljömässig hållbarhet. Drygt 80 procent av de undersökta företagen arbetar till stor eller till viss del med miljöfrågor inom inköp. Motsvarande siffra när det gäller transporter är 74 procent. Även inom områdena intern styrning och produktion är det vanligt att företagen arbetar med miljöfrågor.

Däremot är det färre företag, 45 procent, som till stor eller viss del arbetar med miljöfrågor när det gäller produktutveckling, vilket är olyckligt med tanke på att produkternas miljöprestanda ofta avgörs i denna fas. En tänkbar förklaring till detta mönster är att det ofta är enklare att försöka minska miljöeffekter av den befintliga verksamheten än att i grunden radikalt minska miljöpåverkan redan i produktutvecklingsskedet.

De medelstora företagen har även tillfrågats om i vilken utsträckning de arbetar med sociala och/eller etiska frågor inom olika delar av verksamheten. Det är en förhållandevis stor spridning även inom detta område gällande var i verksamheten företagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Störst är den andel, 80 procent, som uppger att de arbetar med sociala/etiska frågor inom intern styrning. Även inköp och marknadsföring ligger relativt högt, på runt 70 procent.

Hållbarhetsarbete och tillväxtvilja hänger ihop

Resultaten visar att en större andel av företagen som uppger att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor vill växa jämfört med de som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete. Bland företagen som arbetar med miljömässig hållbarhet uppger 78 procent att de vill växa, jämför med 63 procent av företagen som inte har ett aktivt miljöarbete. Skillnaden förklaras främst av att hela 47 procent av företagen som arbetar aktivt med miljö vill växa med såväl omsättning som antalet anställda. Motsvarande andel av företagen som inte har ett aktivt miljöarbete är bara 31 procent.

Liknande mönster syns vad gäller företagens arbete med social och etisk hållbarhet, där 79 procent av företagen som arbetar aktivt med dessa frågor uppger att de vill växa. Motsvarande andel bland de företag som inte arbetar med social och etisk hållbarhet är 65 procent. Även här förklaras skillnaden av att en större andel företag som arbetar med social och etisk hållbarhet vill växa genom både ökad omsättning och antal anställda.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det är en stor andel av de små och medelstora företagen som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. En kvalitativ analys som Tillväxtverket låtit göra visar dock att företag tenderar att överskatta hur pass integrerat hållbarhetsarbetet är i kärnverksamheten och därmed också vilken strategisk betydelse hållbarhet har för verksamheten. Läs mer om detta i rapporten Hållbarhet i modebranschen – en pilotstudie. Utmaningen är därför att identifiera vilken typ av insatser som faktiskt har effekt. För att utveckla det offentligas roll i att stödja företagens hållbarhetsarbete behövs fördjupad kunskap om exempelvis branschmässiga förutsättningar för att utforma effektiva insatser.

Kontakt

Christina Nyström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6647