Tillväxtverket

Mångfald ökar tillväxtviljan

Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro. Det visar resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

I den här artikeln tittar vi med utgångspunkt för vem som leder företaget närmare på tillväxtvilja, framtidstro samt hinder och åtgärder för tillväxt. Vi redovisar resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 uppdelat på kön, bakgrund och ålder utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi uppmärksammar hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur till exempel kön samspelar med andra sociala kategorier, så som bakgrund eller ålder. Genom att använda ett intersektionellt perspektiv kan vi fördjupa och förbättra våra analyser och möjliga åtgärder.

Starkast tillväxtvilja i företag som leds av unga med utländsk bakgrund

Av de svenska små och medelstora företagen är det närmare 70 procent som uppger att de vill växa, antingen genom att öka både omsättningen och antalet anställda eller enbart genom att öka omsättningen. Resultaten visar att det finns skillnader i tillväxtviljan mellan olika grupper av företagare. Företag som leds av personer med utländsk bakgrund har högre tillväxtvilja än företag som leds av personer med svensk bakgrund. Vi ser även att företag som leds av yngre har en högre tillväxtvilja än företag som leds av äldre.

Den allra högsta tillväxtviljan ser vi hos unga företagare med utländsk bakgrund samt hos unga kvinnor som driver företag. De företag där lägst andel som uppger att de vill växa är de som leds av män med svensk bakgrund och äldre personer med svensk bakgrund.

Det är framför allt unga företagare med utländsk bakgrund som vill växa genom att anställa fler. Vidare är det en hög andel företag som leds av unga män och män med utländsk bakgrund som vill växa genom att anställa.

Vi ser ett lite annorlunda mönster när det kommer till att vilja växa endast genom en ökad omsättning. Det är framför allt företag som leds av yngre kvinnor som vill växa på detta sätt. Bland kvinnor med utländsk bakgrund som driver företag finns däremot en högre andel som vill växa genom att också anställa, jämfört med kvinnor med svensk bakgrund.

Faktaruta

Vem räknas som ung?

Personer som är upp till och med 30 år gamla räknas till gruppen unga i undersökningen.

Vem räknas till gruppen med utländsk bakgrund?

Personer som är födda utomlands eller som är födda i Sverige med bådaföräldrar födda utomlands räknas till gruppen personer med utländsk bakgrund.

Stark framtidstro bland unga kvinnor som driver företag

I undersökningen frågar vi företagsledarna om vad de tror om företagets utveckling på tre års sikt. Yngre företagare tror i högre utsträckning än äldre på ökad lönsamhet och ökat antal anställda. Vi ser även att företag som leds av personer med utländsk bakgrund har starkare framtidstro än företag som leds av personer med svensk bakgrund.

Skillnaderna mellan företag som leds av kvinnor respektive män är relativt små. Störst är denna skillnad när det gäller den framtida lönsamheten, där företag som leds av kvinnor tenderar att ha en starkare framtidstro. Resultaten indikerar att andelen som tror på ökad lönsamhet är allra högst bland företagare som är unga kvinnor.

Unga företagare med utländsk bakgrund är de som har allra starkast tro på att deras företag kommer att växa med antalet anställda. Företag som leds av personer som är äldre än 30 år och som har svensk bakgrund är de som i lägst utsträckning tror på ökad lönsamhet och ökat antal anställda.

Kompetensförsörjning, regler och brist på egen tid - de största tillväxthindren

I undersökningen får företagen svara på vilken utsträckning olika hinder påverkar företagets tillväxt. I detta avsnitt kommer vi att titta närmare på hur de olika företagargrupperna ser på de tre största tillväxthindren, tillgång till lämplig arbetskraft, lagar och myndighetsregler samt egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor.

Unga män ser kompetensförsörjning som ett större hinder

Det största hindret företagen ser för att växa är att de har svårt att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag, 28 procent, ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Företag som leds av män upplever i större utsträckning problem med kompetensförsörjningen än vad företag som leds av kvinnor gör.

Generellt är tillgång till lämplig arbetskraft ett större tillväxthinder i företag som leds av män än i företag som leds av kvinnor. Vidare utgör kompetensförsörjningen ett större hinder i företag som leds av yngre jämfört med företag som leds av äldre.

Om vi bryter ner resultaten på både kön och ålder kan vi se att företag som leds av män som är 30 år eller yngre är de som i störst utsträckning ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Bland äldre män är denna andel betydligt lägre.

Lägst andel som anser att tillgång till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder hittar vi bland företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund. Denna andel är högre i företag som leds av kvinnor med svensk bakgrund. Däremot är skillnaden mellan företag som leds av äldre respektive yngre kvinnor liten.

Detta indikerar att företagarens bakgrund är en faktor som påverkar hur gruppen företag som leds av kvinnor upplever kompetensförsörjning som tillväxthinder. Tittar vi på männen så ligger den stora skillnaden istället i variabeln ålder. Här ser vi att en högre andel yngre män ser kompetensförsörjning som ett stort hinder, jämfört med äldre män. Troligtvis är branschtillhörighet en faktor som påverkar i bakgrunden, men det verkar även finnas skillnader som beror på kön, ålder och bakgrund.

Yngre män ser lagar och myndighetsregler som ett större tillväxthinder

Det finns skillnader sett till ålder då det gäller upplevelsen av lagar och regler som ett stort hinder för tillväxt. Hela 28 procent av företagarna som är 30 år eller yngre upplever att regler är ett stort hinder, jämfört med 24 procent av de som är äldre än 30 år.

Genom att titta närmare på gruppen yngre så ser vi att det finns stora skillnader utifrån kön. Här visar det sig att yngre män är den företagargrupp som har störst andel som upplever regler som ett stort hinder. Medan de yngre kvinnorna är den företagargrupp med lägst andel, och då till och med något lägre än för gruppen äldre.

Brist på egen tid störst tillväxthinder för kvinnor med svensk bakgrund

Det finns olikheter mellan kvinnor och män i hur de upplever egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor som ett stort hinder för tillväxt. En något större andel kvinnor upplever det som ett stort hinder, jämfört med andelen män.

Vi ser också skillnader inom gruppen kvinnor sett till vilken bakgrund företagsledaren har. Kvinnor med svensk bakgrund är den företagargrupp med högst andel som ser egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor som ett stort hinder för företagets tillväxt. Medan kvinnor med utländsk bakgrund sticker ut och är den företagargrupp där minst andel ser egen tid som ett stort hinder.

Företag som leds av kvinnor ser större behov av tillväxtåtgärder

Vi har även tittat på vilka åtgärder de företag som vill växa ser som mycket viktiga för att detta ska bli verklighet. Andelen som ser olika åtgärder som mycket viktiga är större bland företag som leds av kvinnor jämfört med företag som leds av män.

Bland företag som leds kvinnor kan vi också se att det finns skillnader utifrån bakgrund. Kvinnor med utländsk bakgrund ser i större utsträckning behov av åtgärder för att kunna växa än vad kvinnor med svensk bakgrund gör.

När vi ser till andra företagargrupper så kan vi till exempel se att unga med utländsk bakgrund i större utsträckning än övriga grupper ser att anställa personal som en viktig åtgärd för att kunna växa.

Åtgärder för tillväxt på lika villkor

I den här artikeln har vi använt ett intersektionellt perspektiv genom att titta närmare på olika företagargrupper för att se vilken potential som finns, samt vilka hinder och åtgärder de ser för företagens tillväxt.

Vi har kunnat se skillnader utifrån kön, bakgrund och ålder. Genom att se hur dessa sociala kategorier samverkar med varandra har vi kunnat utläsa ytterligare skillnader och likheter mellan företagargrupper. Den informationen är viktig att ta med i det företagsfrämjande arbetet när det gäller vilka insatser som görs, vilka insatserna når och hur insatserna utformas.

Idag går statliga resurser i större utsträckning till företag som leds av män och branscher där mäns företag finns. Normer kring företagandet bidrar till att kvinnor, kvinnor och män med utländsk bakgrund samt unga kvinnor och män i större utsträckning riskerar att möta hinder i sitt företagande.

Därför arbetar Tillväxtverket arbetar sedan en längre tid tillbaka utifrån den nationella strategin Öppna upp! för ett företagsfrämjande på lika villkor. I strategin betonas vikten av att företagarens kön, ålder och bakgrund inte ska spela någon roll för bemötande och bedömning i samband med rådgivning, finansiering med mera från statliga finansierade aktörer.

Kontakt

Emma Flod
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 80

Kontakt

Antonio Tolj
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 6599