Tillväxtverket

Digitalisering används främst för effektivi­sering

Små och medelstora företag använder främst digitalisering för att effektivisera verksamheten. Däremot är det bara en mindre andel av företagen som använder digitalisering i affärsutvecklings­syfte. Därmed riskerar företagen att missa de möjligheter som digitalisering kan medföra.

Det visar en temarapport om digitalisering som baseras på resultaten från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2017. I denna undersökning har företagen bland annat tillfrågats om hur de använder sig av informationsteknologi (IT) i sin verksamhet.

Ladda ner rapporten Digitalisering i svenska företag

Se filmen Företag kan använda digitalisering på smartare sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet i rapporten visar att det är stora skillnader mellan inom vilka delar av verksamheten som företagen använder IT. Det finns också skillnader i digitalisering mellan branscher och företagsstorlek.

Få företag använder IT för produkt- och affärsutveckling

Företagen använder framför allt digitalisering för att effektivisera delar av verksamheten. Drygt 60 procent använder IT i stor utsträckning för administrativa processer. Däremot är det endast 14 procent av företagen, som använder digitalisering i stor utsträckning i affärsutvecklingssyfte. Därmed riskerar företagen att missa de möjligheter som digitalisering kan medföra om digitalisering inte utgör en integrerad del i företagets verksamhetsutveckling.

Stora skillnader mellan branscher och företagsstorlekar

Undersökningen visar att företagens användning av digital teknik skiljer sig mellan företag i olika branscher och storlek. Mindre företag är i lägre utsträckning digitaliserade jämfört med större företag. Tjänstesektorn är mer digital än industrisektorn, och det är relativt stora skillnader mellan branscher inom dessa sektorer. Företag inom Information och kommunikation är mest digitaliserade, följt av företag inom Utbildning. Företagen inom Bygg är i minst utsträckning digitaliserade.

Fakta om digitaliseringsindexet

  • Indexet baseras på de frågor som företagen svarat på om deras IT-användning inom olika delar av verksamheten. Företagen har angett om de inte alls, i viss eller i stor utsträckning använder sig av IT inom administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och affärsutveckling.
  • Utifrån hur företagen har svarat för varje verksamhetsområde, tilldelas ett värde 0, om de angett ”inte alls” som svarsalternativ, 1 om de angett ”i viss utsträckning” och 2 om de angett ”i stor utsträckning”. Svaren för samtliga delfrågor summerar till ett övergripande index.
  • Indexet är konstruerat så att det kan anta ett värde mellan 0 och 10, där 0 innebär att företaget inte alls använder sig av IT inom något verksamhetsområde och 10 som motsvarar att företaget i stor utsträckning använder sig av IT inom samtliga undersökta verksamhetsområden.
  • Det är viktigt att notera att ingen viktning har gjorts avseende de olika frågorna som tillsammans utgör indexet.

Kontakt

Josefine Lindell
E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9168