Tillväxtverket

Företagens villkor i olika kommuntyper

Det finns vissa skillnader mellan olika typer av kommuner vad gäller företagens syn på sina villkor. Framför allt finns det skillnader i företagens vilja att anställa, synen på tillväxthinder samt andelen som söker finansiering.

Det visar resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017. 
I denna artikel har vi delat in Sveriges kommuner enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) kommungruppsindelning från 2017. Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Både uppdelningen enligt huvudgrupper samt undergrupperna har använts i artikeln.

Läs mer om SKL:s kommungruppsindelning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Av Sveriges 290 kommuner räknas 46 stycken som storstäder och storstadsnära kommuner, 108 som större städer och kommuner nära större städer, och 136 som mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. I undersökningen inkluderas inte företag från branschen jordbruk, skogsbruk och fiske. Hade denna bransch varit med hade landsbygdskommunernas andel av företagen varit högre.

Fler pessimistiska företag i småstäder och landsbygd

När det gäller andelen företag som har en positiv framtidstro så ser vi inga markanta skillnader mellan de olika kommungrupperna. Däremot är det fler företag i de mindre städerna/tätorterna och landsbygdskommunerna som i större utsträckning tror att deras omsättning, lönsamhet och antal anställda kommer att minska under de kommande tre åren jämfört med de båda andra kommungrupperna.

Vanligare att företag i storstäderna vill växa genom att anställa

Det är företag i storstäderna och de större städerna som i störst utsträckning vill växa genom att anställa fler. Skillnaderna mellan kommungrupperna är här relativt stora. Den lägsta viljan att växa genom att anställa fler uppvisar företag i pendlingskommunerna till städerna och landsbygdskommunerna.

Kompetensförsörjning samt lagar och myndighetsregler – större tillväxthinder i småstäder och landsbygd

I samtliga tre huvudgrupper av kommuner upplever företagen tillgång till lämplig arbetskraft, lagar och myndighetsregler samt egen tid till företagets kärnverksamhet och strategiska frågor som de största hindren för företagets utveckling och tillväxt.

Det finns dock skillnader mellan kommungrupperna när det gäller hur stort tillväxthinder dessa faktorer utgör. Företagen i de mindre städerna/tätorterna och landsbygdskommunerna är de som upplever tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler som störst tillväxthinder. Vad gäller brist på egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor så är det istället vanligast att företagen i storstäderna och storstadsnära kommunerna upplever detta som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.

Vanligare att företag i småstäder och landsbygd söker lån och krediter

Företagen i de mindre städerna/tätorterna och landsbygdskommunerna söker bidrag, lån och krediter i synnerhet i högre utsträckning än vad de företagen i de övriga kommungrupperna gör. Företag i storstäderna och de storstadsnära kommunerna söker i minst utsträckning finansiering. Beviljningsgraden är högre för företagen i de mindre städerna/tätorterna och landsbygdskommunerna när det gäller lån och krediter. Andelen som har sökt lån och krediter men fått avslag är ungefär lika stor över samtliga kommungrupper. Skillnaderna återfinns istället i andelen som sökt och blivit beviljade lån och krediter, vilket resulterar i en högre beviljningsgrad för företag i de mindre städerna/tätorterna och landsbygdskommunerna.

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Majoriteten av alla företag i Sverige vill växa oberoende var i landet de verkar. De svenska företagen har olika geografiska förutsättningar och tillväxthindren varierar regionalt. Detta är viktigt att ta hänsyn till när nya insatser utformas för att stärka företagens konkurrenskraft.

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverkets stöd handlar om såväl samverkan som finansiering och kunskap.

Tillväxtverkets insatser på regional nivå

Kontakt

Johan Lindskog
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6604