Tillväxtverket

Turismföretagen vill växa men hittar inte arbetskraft

Turismföretagen har en starkare framtidstro och större tillväxtvilja än genomsnittet bland små och medelstora företag i Sverige. Jämfört med 2014 års undersökning minskar dock tillväxtviljan i turismföretagen. Tillgång till lämplig arbetskraft ses som det största hindret.

Det visar resultaten i rapporten Vardag och framtid för turismföretagen.
Innehållet i rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

Turismföretagen har en starkare framtidstro och högre tillväxtvilja än genomsnittet bland små och medelstora företag i Sverige. Sammantaget vill 80 procent av turismföretagen växa, och 50 procent vill växa genom både ökad omsättning och att anställa ny personal. Störst tillväxtvilja finns bland turismföretag inom Hotell och restaurang.

Tillgång till lämplig arbetskraft största tillväxthindret

Jämfört med 2014 års undersökning minskar dock tillväxtviljan i turismföretagen. Samma mönster ser vi för näringslivet i stort där trenden sedan 2005 har varit en sjunkande tillväxtvilja för småföretagen generellt. Framför allt är det viljan att växa genom att anställa som minskar. Tillgång till lämplig arbetskraft upplevs också som det största hindret för turismföretagens tillväxt och utveckling. De upplevda problemen med att hitta lämplig arbetskraft ökar också över tid. I 2017 års undersökning ser 36 procent av turismföretagen detta som ett stort hinder jämfört med 25 procent år 2014. Av de turismföretag som ingick i undersökningen hade 62 procent försökt rekrytera under de senaste tre åren. Av dessa upplevde hälften det som ett stort hinder att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet. Störst är problemet för turismföretag inom Hotell och restaurang samt Bygg.

Minskande optimism bland turismföretagen

Trots en stark trend med ett ökat resande globalt och ökande omsättnings- och sysselsättningssiffror nationellt så minskar andelen turismföretag som tror på ökad omsättning och lönsamhet på tre års sikt i 2017 års undersökning. Det är inte bara det att man inte längre tror på en ökning, vi ser också att turismföretagen i högre utsträckning än tidigare tror på en minskning. Andelen turismföretag som tror på minskad omsättning ökar från 8 procent år 2014 till 14 procent i 2017 års undersökning och andelen som tror att lönsamheten kommer att minska visar samma utveckling. Bristande lönsamhet, särskilt i de mindre turismföretagen, har länge diskuterats som en viktig utmaning att adressera i olika utvecklingsinsatser. Många av besöksnäringens småföretag agerar långt ner i värdekedjan, nära slutkonsumenten, och har svårt att öka förädlingsvärdet i sina produkter och tjänster.

Över hälften har utvecklat nya produkter

Hela 53 procent av turismföretagen uppger att de har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de tre senaste åren, vilket kan ses som ett mått på innovativitet. Det är högre än genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige där motsvarande andel är 43 procent. Drygt 50 procent av innovationerna avser nya tjänster, drygt 33 procent avser nya varor och 12 procent av innovationerna avser både varor och tjänster.

Turismföretagen mer digitaliserade inom marknadsföring och försäljning

Digitalisering är ett brett och komplext område som ger oss möjlighet att göra nya saker – och göra saker på nya sätt. För företag handlar det om förnyelse och att förhålla sig till den strukturomvandling som pågår i näringslivet. Turismföretagen skiljer sig inte nämnvärt från genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige när det gäller digitalisering. De områden där digitaliseringen kommit längre i turismföretagen jämfört med samtliga företag är inom marknadsföring, försäljning och inköp. Bland turismföretagen använder till exempel hela 46 procent IT för marknadsföring jämfört med bara 31 procent för samtliga företag.

Vad menas med ett turismföretag?

I undersökningen Företagens Villkor och Verklighet 2017 ställs frågan om omfattningen av företagets försäljning till olika kundgrupper, varav tillresta besökare är en. Detta gör det möjligt att se inom vilka branscher företag med stor försäljning till tillresta besökare, alltså de som i den här rapporten definieras som turismföretag, huvudsakligen återfinns. Undersökningen visar att 7 procent, motsvarande 25 000, av Sveriges små och medelstora företag har en stor försäljning till tillresta besökare. Dessa ligger till grund för de resultat som presenteras i den här artikeln

Kontakt

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 7702