Tillväxtverket

Ökade regel­hinder inom Bygg och Handel

Fler företag ser regler som ett stort hinder för tillväxt år 2017 jämfört med 2014. Största ökningen står branscherna Bygg och Handel för. Företag som vill anställa upplever i högre utsträckning regler som ett tillväxthinder. Samtidigt minskar nöjdheten i kontakten med myndigheter.

Det visar resultaten i en ny rapport från Tillväxtverket. Rapporten baseras på undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 som omfattar 10 000 små och medelstora företag.

Ladda ner rapporten Förenkla för företagen

Se filmen Förenkla för företagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trendbrott för regler som tillväxthinder

Företagen upplever regler som ett av de största tillväxthindren. Sju av tio företag vill växa, men bara knappt fyra av tio vill anställa. Undersökningen visar att det är främst kompetensbrist och därefter regler som är företagens största tillväxthinder. Men lägger vi samman de som svarat stort eller litet hinder hamnar lagar och myndighetsregler i topp. Vi ser en viss ökning av andelen företag som ser regler som ett stort tillväxthinder från 21 procent år 2014 till 24 procent år 2017.

Störst ökning inom Bygg och Handel

Störst ökning av andelen företag som ser regler som ett stort tillväxthinder mellan år 2014 och 2017 ser vi inom branscherna Bygg och Handel. Inom Bygg ökade denna andel med 8 procentenheter och inom Handel med 6 procentenheter. Samtidigt ser vi minskningar inom flera branscher bland annat Energi, vatten och el samt Utbildning.

I ett längre tidsperspektiv, jämfört med 2008, ser vi de största minskningarna av andelen företag som upplever regler som ett stort tillväxthinder inom branscherna Energi, vatten och el, Transport och Hotell och restaurang.

Företag som vill växa ser i större utsträckning regler som hinder

Vi ser en ökning av andelen företag som vill växa genom att anställa men som tycker att regler är ett stort hinder för tillväxt. Denna andel har ökat med 5 procentenheter sedan 2014 års undersökning. Bland de företag som vill växa genom att anställa är det nästa dubbelt så stor andel som tycker att regler är ett stort hinder för tillväxt jämfört med de som inte vill växa.

Resultatet stämmer väl överens med att det är regelområden kopplade till att ha anställda som företagen tycker är de mest hämmande för tillväxten.

Minskad nöjdhet med myndighetskontakterna

Mellan åren 2011 och 2014 såg vi en ökning av andelen företag som var nöjda med sin senaste kontakt med myndigheterna. Senaste undersökningen visar istället på minskad nöjdhet. Det är främst i kontakten med länsstyrelserna som nöjdheten minskar. Bara 33 procent av företagen tycker att kontakten med länsstyrelsen var bra. Störst andel företag som tycker att kontakten var dålig har däremot kommunerna, med 19 procent.

Vi ser stora skillnader mellan branscherna i hur nöjda företagen är med sina myndighetskontakter. Inom Hotell och restaurang tycker över hälften av företagen (54 procent) att kontakten med kommunen var bra, vilket är högt. Det är positivt eftersom företagen i denna bransch har mycket kontakter med kommunen.

Stora regionala skillnader

Det finns stora regionala skillnader när det gäller vilken tillväxtvilja företagen har. Samma sak gäller för hur företagen ser på regler som tillväxthinder och hur de uppfattar kontakten med offentliga aktörer. Regelverken är i stor utsträckning desamma i hela landet även om det förekommer lokala avvikelser. Skillnaderna mellan länen handlar om att reglerna tillämpas olika och att servicen i samband med tillämpningen varierar.

Andelen företag som upplever regler som ett stort tillväxthinder varierar mellan länen. Lägst ligger Jämtlands, Uppsala, Västerbottens och Hallands län med 19 procent och högst ligger Blekinge och Gävleborgs län med 30 procent. I alla län utom Örebro upplever företagen att det över tid sedan år 2008 har blivit enklare att vara företagare genom att regler som tillväxthinder har minskat. Störst minskning mellan 2008 och 2017 står Gotlands län för med 14 procentenheter.

I Jönköpings län svarade över hälften av företagen att kontakten med samtliga instanser var bra. Här är 62 procent av företagen nöjda med kontakten med kommunen, vilket är högst i landet och 20 procentenheter över rikssnittet. Lägst andel företagare som är nöjda med kommunen har Västmanlands, Skåne och Västra Götalands län.

Kontakt

Johanna Hjärtberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9152