Tillväxtverket
Illustration av modelllandskap.

Företagens villkor ochverklighet 2017

Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Tillväxtviljan starkast inom hotell och restaurang

De företag som har starkast framtidstro och vill växa mest finns inom hotell och restaurang. Även företagen inom handeln samt inom information och kommunikation har en hög tillväxtvilja. Lägst är tillväxtviljan hos vård- och omsorgsföretagen. Här har tillväxtviljan sjunkit markant, med hela 16 procentenheter sedan förra undersökningen från 2014.

Ju större företagen är ju större är tillväxtviljan. De allra minsta företagen vill helst växa utan att anställa. De län där företagen har den högsta tillväxtviljan är Gävleborg, Jönköping, Västerbotten och Södermanland. Lägst är tillväxtviljan i Dalarnas län.

Kompetensförsörjningen största tillväxthindret

De hinder företagens ser för att växa är framför allt att de har svårt att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag (28 procent) ser detta som ett stort tillväxthinder. Bland de större småföretagen (10-49 anställda) och de medelstora företagen (50-249 anställda) är denna andel ännu större (cirka 50 procent).

En annan bild som framträder i undersökningen är att även i län med relativt hög arbetslöshet, som Blekinge och Örebro, är det svårt för företagen att hitta rätt kompetens. Fram träder ett tydligt matchningsproblem.

Även lagar och myndighetsregler är ett stort tillväxthinder

Ett annat tillväxthinder som företagen upplever är lagar och myndighetsregler. Nästan vart fjärde företag (24 procent) ser detta som ett stort hinder för tillväxt. Det gäller särskilt för företag inom transport och energi, vatten, el. Den största ökningen sedan år 2014 i andelen företag som ser detta som ett stort tillväxthinder finner vi inom handeln och byggsektorn. Denna andel har dock legat still i många andra branscher.

Många företag är innovativa

Innovationer är vanliga bland svenska små och medelstora företag. Nästan hälften av de undersökta företagen uppger att de under de senaste tre åren utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter. I huvudsak är det egna uppslag som genererar de innovationer som företaget utvecklar, men även kunder bidrar till utvecklingen av nya varor och tjänster.

Få företag använder IT för att utveckla nya produkter

Drygt 60 procent av företagen använder IT i stor utsträckning för administration. Andra vanliga användningsområden är inköp, marknadsföring, produktion och försäljning. Däremot är det mindre vanligt att företagen använder IT för att utveckla nya produkter och affärsmodeller.

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14