Tillväxtverket
Man och kvinna arbetar tillsammans.

Framtidens företagare

Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan tänka sig att bli företagare. Skillnaden jämfört med år 2012 är dock marginell.

Det visar Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern 2016. I det interaktiva diagrammet kan du se andelen som kan tänka sig att bli företagare uppdelat på kön, ålder och län.

Många föredrar att vara kombinatörer

Av de som kan tänka sig att bli företagare vill en tredjedel helst vara företagare, och ytterligare en tredjedel helst vara kombinatörer. Räknar vi detta som andel av hela befolkningen i åldern 18-70 år, visar det sig att 31 procent föredrar att vara företagare i någon form, antingen som huvudsaklig sysselsättning eller som kombinatör. Denna andel är svår att jämföra med tidigare undersökningar eftersom kombinatör inte fanns med som alternativ då. Men man kan ändå dra slutsatsen att andelen som helst vill vara företagare har minskat jämfört med år 2012.

Företagarna mer kritiska till utvecklingen

I undersökningen har vi ställt frågan om hur förutsättningarna för att vara företagare har förändrats de senaste åren. Detta ger en grov bild av hur villkoren för företagande har utvecklats.De som inte är företagare, men som kan tänka sig att bli detta, är de som är mest positiva till hur förutsättningarna för att vara företagare har utvecklats de senaste åren. Bland de som redan är företagare däremot är det tvärtom, det vill säga det är fler som anser att förutsättningarna har försämrats än förbättrats. I både grupperna anser de flesta dock att förutsättningarna är oförändrade.

Möjligheten till personlig utveckling och att utveckla idéer starkaste drivkraften

Bland de som kan tänka sig att starta företag är de två främsta drivkrafterna för att starta företag bättre möjlighet till personlig utveckling och förverkliga idéer samt möjligheten att tjäna mer pengar. Även de som redan är företagare anser att bättre möjlighet till personlig utveckling/ förverkliga idéer är den viktigaste drivkraften, men anser att utrymme för självständigt arbete väger tyngre än möjligheten att tjäna mer pengar.

Otrygghet största hindret för att bli företagare

Den största nackdelen med företagande är att detta är förknippat med mindre trygghet än att vara anställd. Det tycker både de som kan tänka sig att bli företagare och de som redan är företagare. Vid sidan av otrygghet lyfter de som kan tänka sig att bli företagare även fram ekonomisk osäkerhet som ett stort hinder för att starta och driva företag. Företagarna lyfter i högre utsträckning än andra fram många och krångliga regler som hinder.

Stora skillnader i attityderna till företagande mellan olika grupper

Resultatet från undersökningen visar på fortsatta skillnader i kunskap och attityder till företagande när vi jämför män och kvinnor, olika åldersgrupper och personer med olika bakgrund. Män har till exempel generellt en mer positiv attityd till företagande. Unga är generellt mer positiva än medelålders och äldre men har sämre kunskaper. Även om det till exempel finns tecken på att unga kvinnor har attityder som mer påminner om unga män, är det ändå tydligt att attityderna till företagande är trögrörliga.

Få universitet och högskolor har integrerat entreprenörskap och företagande i utbildningen

Bara var femte student uppger att deras utbildning innehållit någon form av undervisning om entreprenörskap om egenföretagande. Skillnaderna mellan olika län är här mycket stora. Kronbergs län har den högsta andelen studenter som fått någon form av undervisning i entreprenörskap.

Mejla till Daniel Thuresson

namn.efternamn"snabela"tillvaxtverket.se

Kontakt

Jan Persson

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08- 681 91 84