Tillväxtverket

Kompetens­försörjning i landsbygder

Landsbygderna har problem med kompetensförsörjningen inom bland annat vård, skola och tekniska yrken. Matchningen fungerar också sämre i landsbygderna, det vill säga att en mindre andel personer har ett yrke som matchar deras utbildning.

Det visar Tillväxtverkets rapport Landsbygders kompetensförsörjning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster., som utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag. Rapporten visar inte coronakrisens effekter på kompetensförsörjningen eftersom arbetet avslutades innan krisen bröt ut.

Demografin viktigaste orsaken till problemen med kompetensförsörjningen

Rapporten innehåller en genomgång av forskning och annan litteratur, samt statistik. Litteraturen visar att utbudet på arbetskraft är för litet på landsbygderna och det saknas i synnerhet högkvalificerad arbetskraft. Övergången till ett mer tjänsteproducerande samhälle har ytterligare koncentrerat arbetstillfällen till städerna. Svårigheterna med kompetensförsörjning på landsbygderna beror i första hand på den demografiska situationen, det vill säga att andelen unga är lägre och andelen gamla är högre än i andra regiontyper. En annan viktig faktor är att utbildningsnivån i avlägset och mycket avlägset belägna landsbygdsregioner är klart lägre än genomsnittet för hela Sverige.

Bristen på lämplig arbetskraft större i landsbygdskommunerna

Till de yrken som det enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos råder störst brist på i landsbygdskommunerna hör sjuksköterskor, lärare, läkare, psykologer, civilingenjörer, plåtslagare, kockar och kallskänkor, mjukvaru- och systemutvecklare, fordonsmekaniker och -reparatörer samt maskinförare.

Resultaten från Tillväxtväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 visar att små och medelstora företag i landsbygdskommunerna hindras mer av brist på lämplig arbetskraft än små och medelstora företag i övriga kommuntyper (se diagram nedan).

I de tre branscher där landsbygdsföretagen har störst kompetensbrist är det 40 procent eller mer av företagen som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Dessa branscher är Bygg, Information & kommunikation samt Utvinning & tillverkning.

Andel

Figur 1. Andel små och medelstora företag som upplever tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder uppdelat på kommuntyp
 Landsbygdskommuner mycket avlägset belägnaLandsbygdskommuner avlägset belägnaLandsbygdskommuner nära en större stadTäta kommuner avlägset belägnaTäta kommuner nära en större stadStorstadskommunerTotalt
Andel43,6 %35,3 %31,2 %30,0 %28,9 %25,5 %28,4 %

Matchningen fungerar sämre i landsbygdsregionerna

Matchningen fungerar också sämre i landsbygdsregionerna, det vill säga en mindre andel personer har ett yrke som matchar den utbildning de genomgått. Med region avses här FA-region, som är ungefär det samma som lokal arbetsmarknadsregion.

Pensionsavgångarna kommer de närmaste åren att vara större i avlägset och mycket avlägset belägna landsbygdsregioner än riksgenomsnittet (se diagram nedan). De utlandsföddas kompetens tas även tillvara något sämre i dessa landsbygdsregioner jämfört med riket som helhet.

Andel

Figur 2. Andel personer i åldern 20–64 år i olika regiontyper som kommer att uppnå pensionsåldern inom fem år det vill säga är i åldern 60–64 år
 Landsbygdsregion mycket avlägset belägnaLandsbygdsregion avlägset belägnaLandsbygdsregioner nära större stadTäta regioner avlägset belägnaTäta regioner nära en större stadStorstadsregionerTotalt
Andel12,3 %11,4 %10,3 %10,2 %9,5 %7,7 %8,7 %

Bristen inom olika yrkesområden är enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos något större än riksgenomsnittet i Landsbygdskommuner nära en större stad. Det gäller yrkesområdena Bygg- och anläggning, Pedagogiskt arbete, Installation, drift och underhåll samt Data/it. I Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna och i Landsbygdskommuner avlägset belägna är bristen störst inom Hälso- och sjukvård.

Tillväxtverkets förslag till åtgärder

För att komma till rätta med problemen kring kompetensförsörjning på Sveriges landsbygder föreslår Tillväxtverket en rad åtgärder:

  • Förbättra transportsystemet så att arbetsmarknaderna blir geografiskt större
  • Stärk möjligheterna för landsbygdernas yrkesverksamma att vidareutbilda sig
  • Fördjupa kunskapen om yrkeshögskoleutbildningarnas relevans för den ort där de placeras
  • Stärk lärcentra
  • Möjliggör distansarbete och mer flexibla arbetstider
  • Stöd satsningar på rekrytering från storstädernas förorter
  • Underlätta tillgången på säsongsarbetare i gröna näringar
  • Förbättra uppföljningen av villkoren på landsbygderna
  • Inför eventuellt avskrivning av studielån för att locka högutbildade till landsbygderna

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9184