Tillväxtverket

Utveckling av statistik 2021/22

För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom ramen för regeringes särskilda satsning på turism och besöksnäring under 2021 görs förstärkta insatser för kvalitetsutveckling inom turismstatistiken.

I regeringens särskilda satsning på turism och besöksnäring under 2021 har Tillväxtverket fått i uppdrag att utveckla långsiktiga, effektiva och kvalitetssäkrade metoder för att ta fram, bearbeta, analysera och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring. Statistik ska göras mer jämförbar och tillförlitlig. Statistik och analyser ska bli mer användbara.

Under 2021 gör Tillväxtverket därför en kraftsamling för att säkerställa kvalitet i befintliga undersökningar och lägger grunden för en statistikinfrastruktur som är långsiktigt hållbar och möjliggör en mer kvalitetssäkrad statistikproduktion och ett mer effektivt tillgängliggörande av statistik. Andra insatser som genomförs inom ramen för regeringsuppdraget kommer att utgöra grunden för vidare statistikutveckling, som till exempel projekt som genomförs för att utveckla regionala turismräkenskaper, mobilpositioneringsdata för produktion av turismstatistik samt en vidareutveckling av sammanlänkningen av turism- & miljöräkenskaper för att få tillgång till bättre data om turismens klimatpåverkan.

Särskilda insatser 2021

 • Inkvarteringsstatistik - ett av fokusområdena för inkvarteringsstatistiken rör problematiken med "land okänt" där Tillväxtverket tillsammans med SCB ser över hur bokningsplattformar och bokningssystem påverkar anläggningarnas inrapporterade uppgifter. Vi ser också över uppgiftslämnarnas inrapporteringsuppgifter och användarnas behov via ett antal workshops under året med syfte att förnya statistiken och se över uppgiftlämnarbördan. Månadssammanställingar av den senaste statistiken publiceras löpande under året.
 • Turismsatellitkontot (TSA) - under 2019 genomfördes en genomlysning av turismsatellitkontot där källor för indata, beräkningssteg och utdatatabeller sågs över. Resultatet implementerades i TSA-beräkningarna våren 2020 då också en allmän översyn av nationalräkenskaperna med mer omfattande revideringar av års- och kvartalsdata tillbaka i tiden (tidsserien) genomfördes. Under 2021 utvecklas turismräkenskaperna (TSA) genom att komplettera tidsserien med fler år bakåt i tiden, samt att ta fram data för både turismexport och import samt att bättre beskriva handelns bidrag till turismkonsumtionen i Sverige.
 • Svenskars Resande (befolkningens turismresor i Sverige och utomlands) Från och med 2017 är SCB genomförare av undersökningen Svenskars Resande. Under våren 2020 påbörjade Tillväxtverket tillsammans med SCB en översyn av viktning, imputeringar och hantering av extremvärden för att säkerställa kvalitet i levererade data. Under satsningen 2021 kvalitetsgranskar Tillväxtverket data från undersökningsåren 2017–2020 samt sätter upp en intern databas som möjliggör effektivare arbete med statistiken, med avseende på tillgängliggörande av statistiken samt analyser av denna. Detta arbete lägger grunden för det långsiktiga målet att kunna arbeta med undersökningen effektivt och kvalitetssäkrat. Tillväxtverket ser även över undersökningens utformning då den har metodologiska utmaningar och en låg svarsfrekvens. Målet är att undersökningen ska kunna leva upp till de kvalitetskriterier som gäller för Sveriges officiella statistik. Underökningens resultat rapporteras enligt EU-förordning. Tillväxtverket kommer också att ta ett större ansvar för det internationella deltagandet.
 • Inkommande Besökare I Sverige (IBIS) - den nya undersökningen startade 2019 (på flygplatser, hamnar, tåg, samt en pilotundersökning på bensinstationer och gästhamnar) men pausades i mars 2020 på grund av Coronapandemin eftersom det inte längre var möjligt att genomföra intervjuer. Planen är att återuppta undersökningen igen när gränserna är öppna till alla grannländer och turistströmmarna åter börjar ta fart. Under året har vi upprättat en struktur för långsiktig hantering och bearbetning av insamlad data för ett effektivt tillgängliggörande av statistiken när undersökningen kommer igång igen.
 • Miljö- och turismräkenskaper -Tillväxtverket kommer inom ramen för regeringsuppdraget 2021 tillsammans med SCB genomföra ett fortsättningsprojekt på ett tidigare metodutvecklingsprojekt 2018 som länkar samman turismräkenskaper och miljöräkenskaper. Syftet med fortsättningsprojektet är att förfina och förbättra metoden med avsikt att få bättre kunskap om turismens klimatpåverkan i Sverige. Inom ramen för uppdraget kommer vi bland annat att utöka antalet mätområden, göra en förfinad och förbättrad fördelning av utsläpp per produktgrupp, bättre beräkningar av växthusgasutsläpp från import.
 • Big Data - Tillväxtverket ser över användandet av nya källor för statistikinsamling. Tillväxtverket kommer inom ramen för regeringsuppdraget påbörjat ett samarbete med två statistikansvariga myndigheter för att kartlägga möjligheterna att använda mobilpositioneringsdata för statistikproduktion. Fokus i arbetet är att huvudsakligen tittat på tre delar:
  • Rättsliga frågor kopplat till användningen för mobilpositioneringsdata
  • Statistisk metod
  • Möjliga partnerskapsmodeller i Offentlig-Privat Samverkan (OPS).
 • Betalkortsdata - myndigheten tittar även på möjligheten att använda betalningsinformation för att mäta turismkonsumtion
 • Statistikportal - en viktig leverans inom regeringsuppdraget kommer vara lanseringen av en ny statistikportal på webben där användarna enkelt ska kunna ta del av, ladda ner, samt jämföra resultat från Tillväxtverkets samtliga undersökningar och statistik om turism. Syftet är att publicera statistik på en hemsida där statistiken regelbundet uppdateras. I ett första skede ska inkvarteringsstatistiken presenteras i statistikportalen. Men även Svenskars Resande och IBIS undersökningarna kommer framgent att publiceras i statistikportalen.
 • Rapport: Fakta om svensk turism 2020 - kommer inom ramen för regeringsuppraget publiceras med utökat och kvalitetssäkrat innehåll från våra 4 ordinarie statistikprodukter - Turismräkenskaper, Inkvarteringsstatistik, Svenskars Resande och IBIS , samt en utökad analys av resultaten jämfört med tidigare publicerade rapporter. Planerad publicering i oktober 2021.
 • Metodrapport: Regionala turismeffekter - forskare från Blekinge tekniska högskola har fördjupat sig i möjligheterna beräkna turismeffekter på regional/kommunal nivå utifrån befintlig svensk statistik. Rapporten kommer publiceras på ett seminarium den 25 augusti.
 • Rapport: Ekonomiska läget i besöksnäringen -Tillväxtverket kommer att varje kvartal följa upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner och näringsliv, där det ingår en särskild fördjupning om besöksnäringen. Det görs i form av en webbartikel. Första webbartikeln publicerades i juni, och denna kommer sedan att följas av nya artiklar varje kvartal. Rapporten presenterar statistik över löneinkomster och uppskattad produktion per region samt företagens omsättning per bransch. Omsättningsutvecklingen redovisas branschövergripande, följt av en fördjupning på besöksnäringen. Delen som tittar specifikt på besöksnäringen redovisar omsättningsutvecklingen för branscher med anknytning till turism.
 • Rapport: Inkvartering - upptagningsområden och konkurrenskraft Rapporten kommer att fördjupa sig i inkvarteringsanläggningars upptagningsområden och konkurrenssituation mot den svenska befolkningen. Bland annat kommer antalet personer som kan nå boendeanläggningar i en viss kommun på en given restid studeras och hur många andra boendenaläggningar som konkurrerar med dem inom samma restidsintervall. Planerad publicering december 2021.

Tillväxtverket har idag formellt ansvar för två undersökningar inom turismstatistik:

 • Inkvarteringsstatistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (Statistikförordningen)
 • Konsumentdata om svenskars resande som regleras via Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism.

Utöver dem genomför Tillväxtverket på eget initiativ:

 • Turistsatelliträkenskaper (TSA) som mäter näringens förädlingsvärde, omsättning, export och sysselsättning
 • Gränsundersökningen IBIS – som mäter Inkommande Besökare I Sverige
 • Enkätundersökningen Företagens Villkor och Verklighet som kartlägger förutsättningar och hinder för tillväxt för företag i besöksnäringen.

Löpande kvalitets- och utvecklingsarbete

Tillväxtverket genomför löpande kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra statistiken. Det handlar bland annat om att hantera och delta i:

 • Utmaningar vad gäller metodval och datakvalitet
 • Digitaliseringens effekter på konsumentbeteende och statistikinsamling
 • Internationellt samarbete med Eurostat, UNWTO för metodutveckling, internationella krav och rekommendationer.

Turismstatistiken bygger på internationellt uppsatta metoder och definitioner för ökad jämförbarhet mellan länder. Andra länder uttrycker samma utmaningar för framtiden. I takt med en minskad vilja att svara på undersökningar ökar osäkerheten i statistiken. Behovet av att utveckla nya sätt att mäta och kombinera statistik från olika källor bedöms vara en viktig väg framåt.