Tillväxtverket

Om turist­räkenskaperna

Turisträkenskaperna är en metod för att beräkna turismens ekonomiska effekter. Detta görs efter samma ramverk som nationalräkenskaperna. Här samlas konsumtionen i olika branscher som kommer från turism. Redovisningen av statistiken sker på nationell nivå och på årsbasis.

Turismens årsbokslut bygger på data från turistsatelliträkenskaper, vilket också brukar benämnas turisträkenskaper eller TSA, som den engelska benämningen brukar förkortas (Tourism Satellite Accounts). Att det heter satelliträkenskaper beror på att räkenskaperna upprättas i samma system, men på sidan om, som en satellit till nationalräkenskaperna. Både nationalräkenskaperna och turisträkenskaperna är framtagna enligt den internationella standard som finns för båda räkenskaperna. SCB:s enhet för nationalräkenskaper tar fram turisträkenskaperna på uppdrag av Tillväxtverket.

Indata i turisträkenskaperna

Indata i turisträkenskaperna kan delas upp i två delar.

  • Data på total produktion per bransch/produktgrupp
  • Data som mäter turismkonsumtionen i respektive produktgrupp.

Data avseende total produktion som omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning, är motsvarande data som används i nationalräkenskaperna.

Data till turisträkenskaperna på turismkonsumtionen kommer huvudsakligen från tre källor:

  • Undersökningen Svenskars resande mäter svenskars turismkonsumtion per varugrupp i Sverige av personer boende i Sverige.
  • IBIS-undersökningen mäter turismkonsumtionen i Sverige som kommer från personer som bor i annat land. Data kompletteras med uppgifter från betalningsbalansen.
  • Inkvarteringsstatistiken mäter kommersiella boendeutlägg för både personer som bor i Sverige och i andra länder. Tillväxtverket är ansvarig för Inkvarteringsstatistiken, Svenskars resande och IBIS (Inkommande Besök I Sverige).

Förändringar i tidsserie och metod

Turistsateliträkenskaperna har reviderats för åren 2017-2019. Denna förändring beror på flera saker:

Nationalräkenskaperna har genomgått flera förändringar, bland annat för att öka samstämmigheten gentemot statistiken över betalningsbalansen. Exporten har reviderats och metoderna för olika beräkningar, såsom researrangörstjänster och utländsk konsumtion i Sverige, har ändrats. Det påverkar även turismsatelliträkenskaperna. Samtliga förändringar har gjorts i syfte att förbättra statistiken men leder till att dagens siffror inte är helt jämförbara med tidigare publicerade.

I årets turisträkenskaper har branschindelningen förfinats och skatter och avgifter har preciserats noggrannare per delbransch och produktgrupp. Vid förra årets publicering av förädlingsvärden var publiceringen exklusive skatter. I den här publiceringen är det inklusive skatter.

Tidigare har publiceringar av turismens utveckling skett i löpande priser och nu presenteras ekonomiska tal och utveckling av tal i fasta priser (2019 års prisnivå).

Sammantaget gör det att 2017-2019 års siffror på turismkonsumtion, förädlingsvärde och sysselsättning hamnar på en ny nivå och att utvecklingen över tid blir i real tillväxt istället för som tidigare i nominell tillväxt.

Detta innebär också att tidigare publicerade uppgifter från turisträkenskaper inte är jämförbara med uppgifterna som publiceras för 2019 och framöver. Tillväxtverkets förhoppning är att vi framöver ska kunna ta fram turisträkenskaper för en längre tidsserie bakåt i tiden samt ta fram uppgifter för fler av de 10 standardtabellerna i turisträkenskaperna.

Länk

FNs manual för turisträkenskaper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anders Jäder
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 07 82