Tillväxtverket

Om TSA

De direkta effekterna som turism skapar mäts i ett turistsatellitkonto (TSA). Här samlas den del av konsumtionen i olika branscher som kommer från turism. Redovisningen av statistiken sker på nationell nivå och på årsbasis.

Sedan 2000 mäts turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige genom så kallade satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite Account (TSA), där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. TSA mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

Internationell metod

Metoden för TSA är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. Det svenska TSA-systemet följer internationella rekommendationer framtagna i ett brett samarbete mellan FN, UNWTO, OECD och EU.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf

TSA-beräkningarna i Sverige

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). TSA är en sidoberäkning till Nationalräkenskaperna för att beskriva den direkta effekten av turism. TSA är likt Nationalräkenskaperna ingen öppen modell, men metodiken för TSA-beräkningarna är att ta in alla relevanta datakällor som sedan värderas och stäms av mot varandra. Den modell för turismsatellitkonto som tillämpas i Sverige ger möjligheter till internationella jämförelser. I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.

Mätningar av turismens effekter på ekonomin

TSA beräknar turisters påverkan på den svenska ekonomin från efterfrågesidan. Utgångspunkten är turisters uppskattade utgifter på olika produkter eller grupper av produkter. Dessa utgifter över turisters efterfrågan översätts i ett antal steg till en andel av motsvarande branschers produktionsvolymer. Därifrån översätts andelarna för att estimera turismens bidrag till ekonomin såsom förädlingsvärde och sysselsättning.

Mätningar av turismens samhällsekonomiska effekter tar sin utgångspunkt i nationalräkenskaper men kräver också att olika former av statistik samlas in och bearbetas i speciella modeller. Modellerna kräver indata som är fördelade på ett stort antal variabler som hämtas in från flera olika statistikkällor, bland annat konsumentundersökningar om tursim, statistik från hotell och andra boendeanläggningar.

Kvalitén på indata har en helt avgörande betydelse för resultaten. Eftersom TSA är modellbaserad så ger de mer övergripande skattningarna ett säkrare resultat och ju mer resultaten bryts ner i undergrupper desto högre blir osäkerheten.

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 681 66 39Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.