Tillväxtverket

Svenskars resande

Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens resor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas under våren 2018.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Undersökningen samlar in uppgifter om både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Både affärsresor och privatresor ingår i undersökningen. I undersökningen ingår även frågor om resans syfte, aktiviteter, färdsätt, boendeform, utgifter med mera.

Undersökningen samlar månadsvis in uppgifter om resor från 5 000 nya slumpvis valda personer i åldern 15-74 år, totalt 60 000 individer under 2017. Insamlingen sker via webb- och pappersenkät. Undersökningen är frivillig att svara på.

Resultaten presenteras våren 2018

Resultaten från den nya undersökningen som genomförs 2017 kommer att publiceras april/maj 2018. Övergripande nationella resultat och vissa regionala nedbrytningar kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas. Därutöver kommer det vara möjligt att beställa särskilda statistikuttag från SCB. Tillväxtverket kommer också att tillhandahålla undersökningsresultat både till forskning och andra aktörer för vidarebearbetning av datamaterialet, exempelvis för modellskattningar av turismens omsättning i landets regioner och kommuner.

Jämförelse med tidigare undersökningar

Frågorna i undersökningen om svenskars resande bygger på den modellenkät som tagits fram internationellt. Den svarar upp mot EU-kraven och skapar bra förutsättningar för internationell jämförbarhet. Undersökningen har också i möjligaste mån harmoniserats med tidigare undersökningar för att skapa jämförbarhet över tid.

Mätmetoder svenskars resande

Under våren 2018 publicerar Tillväxtverket resultaten från en ny undersökning om befolkningens turismresor - Svenskars resande. Det är en undersökning som tidigare gjorts av olika privata företag och där Tillväxtverket varit en viktig användare. Nu blir SCB ny producent. Innan beslutet om att flytta undersökningen till SCB valde Tillväxtverket att göra en parallell undersökning i jämförande syfte för att belysa befolkningens turismresor över tid, för att öka förståelsen av hur de olika mätmetoder som historiskt har använts för undersökningen haft för betydelse för resultaten, samt att underlätta en överflyttning av undersökningen till SCB.

Rapporten Svenskars resande - en jämförande studie

Kontakt

Martin Daniels
E-post: martin.daniels@tillvaxtverket.se
Telefon: 681 66 39