Tillväxtverket

Svenskars resande

Insamlingen av data om svenskars resande för 2017 har startat tillsammans med SCB med ett urval om 5000 individer per månad (totalt 60.000 under 2017). Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i SCB:s databas våren 2018.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet som den svenska befolkningen gör inom Sverige och  utomlands. Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Tillväxtverket har gett i uppdrag till SCB att från och med år 2017 årligen göra en undersökning om befolkningens turismresor i Sverige och utomlands. Insamlingen för 2017 har startat med ett urval om 5000 individer per månad (totalt 60.000 under 2017).

Resultaten presenteras våren 2018

Resultaten från den nya undersökningen kommer att publiceras årsvis i SCB:s databaser från och med våren 2018. Tillväxtverket ser också över möjligheten att kunna beställa statistik utöver det som kommer att redovisas i statistikdatabasen.

Kontakt

Martin Daniels

Telefon: 08-681 66 39