Tillväxtverket

Svenskars resande

Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens turismresor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Undersökningen samlar in uppgifter om både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Både affärsresor och privatresor ingår i undersökningen. I undersökningen ingår även frågor om resans syfte, aktiviteter, färdsätt, boendeform, utgifter med mera. Undersökningen samlar månadsvis in uppgifter om resor från 5 000 nya slumpvis utvalda personer i åldern 15–74 år, totalt 60 000 individer per år. Insamlingen sker via webb- och pappersenkät. Undersökningen är frivillig att svara på.

Resultaten

De första resultaten från den nya undersökningen som genomfördes 2017 finns publicerade i statistikdatabasen på scb.se. Därefter kommer det vara möjligt att beställa särskilda statistikuttag från SCB. Tillväxtverket tillhandahåller också undersökningsresultat både till forskning och andra aktörer för vidarebearbetning av datamaterialet, exempelvis för modellskattningar av turismens omsättning i landets regioner och kommuner.

Internationell jämförbarhet

Frågorna i undersökningen om svenskars resande bygger på den modellenkät som tagits fram internationellt. Den svarar upp mot EU-kraven och skapar bra förutsättningar för internationell jämförbarhet. Undersökningen har också i möjligaste mån harmoniserats med tidigare undersökningar för att skapa jämförbarhet över tid.

Enkät Svenskars resande 2018PDF

Jämförelse med tidigare undersökningar

Svenskars resande är en undersökning som tidigare gjorts av olika privata företag och där Tillväxtverket varit en viktig användare. Nu är SCB ny producent. Innan beslutet om att flytta undersökningen till SCB valde Tillväxtverket att göra en parallell undersökning i jämförande syfte för att belysa befolkningens turismresor över tid, för att öka förståelsen av hur de olika mätmetoder som historiskt har använts för undersökningen haft för betydelse för resultaten, samt att underlätta en överflyttning av undersökningen till SCB. En jämförelse av resultaten från de olika undersökningarna har gjorts och sammanställts i nedanstående rapport i syfte att underlätta jämförelser bakåt i tiden.

Rapporten svenskars resande - en jämförande studie

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 89