Tillväxtverket

Boende- och inkvarterings­statistik

Den officiella turismstatistiken utgörs av inkvarteringsstatistik som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Nedan hittar du de sammanställningar som Tillväxtverket tar fram baserat på inkvarteringsstatistiken. Sedan 2013 finns inkvarteringsstatistiken också tillgänglig via Sveriges Statistiska Databaserlänk till annan webbplats. Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag och publicering av statistik från databasen anges Tillväxtverket/SCB som källa.

Infografik sommarturismen 2016.

Fortsatt ökning för den långväga turismen

Antalet besökare från utomeuropeiska länder fortsätter att öka, medan övernattningsresandet från grannländerna minskar. Det visar de preliminära siffrorna för sommaren 2016. 

Statistiken visar att antalet besökare från utomeuropeiska länder ökar med 9 procent. Kina står för närmare en tredjedel av den ökningen. Antalet övernattande besökare från USA är dock i det närmaste oförändrat samtidigt som flera stora länder som Indien, Brasilien, Ryssland och Kanada minskar jämfört med sommaren 2015.

Flest antal flerdagsbesökare kommer från Tyskland (+4%), Kina (+25%) och Storbritannien (+11%). Däremot minskar besöken från grannländerna Norge (-2%) och Danmark (-14%).

Under sommaren 2016 uppgick det totala antalet övernattningar vid svenska boendeanläggningar till 27,1 miljoner. Det är en marginell ökning på knappa 40.000 gästnätter jämfört med sommaren 2015.

Kapaciteten för att kunna ta emot turister minskade nationellt under sommaren. Antalet bäddnätter sjönk med drygt en halv miljon jämfört med sommaren 2015.

Stora regionala skillnader

I år var det stora regionala skillnader sett till utvecklingen av de kommersiella övernattningarna. De regioner som lyckades bäst med att locka fler besökare i den gångna sommaren var Dalarna och Gotland med en ökning på 77 000 besök vardera. Procentuellt sett ökade Gävleborg mest. I Västra Götaland minskade däremot antalet gästnätter med 150 000 och i Halland med 110 000 övernattningar.

De internationella gästernas fördelning runt om i landet visar också en splittrad regional utveckling. Flest nya utländska besökare hade Skåne (+53 000) följt av Stockholm (+40 000), Jämtland (+29 000) och Kalmar (+22 000). I Värmland (-60 000) och i Västra Götaland (-38 000) minskade de utländska övernattningarna mest i landet.

Statistik Sommarturismen 2016

Infografik Turismåret 2015.

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.

Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,3 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Statistik Turismåret 2015

Ladda mer tabeller och diagram

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Vid publicering av data ange Tillväxtverket/SCB som källa.

Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Statistiken som redovisas här är de preliminära siffrorna för 2015. De slutgiltiga siffrorna för 2015 som publicerades i april 2016 finns tillgängliga i Sveriges Statistiska Databaserlänk till annan webbplats.

Beställning av statistik på lokal/kommunal nivå och specialbearbetningar

Inkvarteringsstatistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSDlänk till annan webbplats.

Där kan användaren göra sina egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken publiceras på länsnivå, men kan brytas ned till lägre nivå under förutsättning att sekretessbestämmelserna tillåter det. För beställning av statistik på lägre nivå kontakta SCB, se kontaktuppgifter nedan.

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats och anpassats till olika användares behov. Statistikpaketen, liksom enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar), storleksgrupp med mera kan beställas hos SCB.

SCB kan dessutom på beställning utföra specialbearbetningar av primärmaterialet, under förutsättning att sekretessbestämmelserna så tillåter.

Vid uttag och publicering av inkvarteringsstatistik ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

SCB-Kontakt

SCB, Enheten för miljö och turism
Telefon: 08-506 944 40
E-post: inkvartering@scb.se

Kontakt

Martin Daniels

Telefon: 08- 681 66 39