Tillväxtverket

Definitioner

På denna sida hittar du våra definitioner på de variabler och begrepp som används i Raps.


Variabler och definitioner i Raps

Variabler

Definitioner

Arbetsmarknad


Anställda

Som anställd räknas personer som har lön för sitt förvärvsarbete och därmed erhåller kontrolluppgift.

Andel förvärvsarbetande/förvärvsintensitet

Förvärvsintensitet är ett mått som anger andelen personer med bostad i regionen (nattbefolkning) som förvärvsarbetar i en viss åldersgrupp i relation till samtliga personer i den aktuella åldersgruppen. Förvärvsintensitet beräknas ofta utifrån åldersklassen 20-64 eller 16-64 år.

Arbetsort

Den ort i vilket arbetsstället är geografiskt beläget.

Arbetsställe

Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företag bedriver verksamhet. Vad är det för skillnad mellan arbetsställe och företag? I SCB:s Företagsregister arbetar vi med två olika typer av enheter - företag och arbetsställen. Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har de således flera arbetsställen.

Arbetsställets storlek

Arbetsstället storlek avser antalet personer som har sitt förvärvsarbete förlagt till ett visst arbetsställe.

Bostadsort

Den ort i vilken personen i fråga är folkbokförd den 31 december aktuellt år.

Bransch/Näringsgren

Näringsgren avser företagets eller arbetsställets huvudsakliga verksamhet. I regel används arbetsställets näringsgrenskod när sysselsatta redovisas efter bransch. Om ett företag bedriver flera typer av verksamhet vid ett och samma arbetsställe bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån den verksamhet som sysselsätter flest anställda. Näringsgrensindelningen reviderades 2002.

Dagbefolkning

Med förvärvsarbetade dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet oberoende av var de är folkbokförda. I den regionala redovisningen ingår även personer med växlande eller okänd arbetsplats. Dessa förvärvsarbetande ingår som dagbefolkning i den kommun i vilken de är folkbokförda. Undantag är kommunalt anställda med okänd arbetsplats. Dessa personer ingår som dagbefolkning i den kommun i vilken de är anställda. Personer som är anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår inte i den regionala redovisningen av dagbefolkningen.

Födelseland

Uppgifter om födelseland registreras vid invandringen. Om gränsjusteringar skett därefter har som regel ingen ändring gjorts i folkbokföringen, när det gäller beteckningen av födelseland. Om en kvinna som är folkbokförd i Sverige föder sitt barn utomlands, redovisas ändå barnet som fött i Sverige. Detta gäller fr.o.m. 1948. Före 1948 registrerades i folkbokföringen det faktiska födelselandet.

Företag

En fysisk eller jurdisk person som bedriver något slag av näringsverksamhet. I redovisningen ingår endast aktiva företag, d.v.s. moms- och/eller arbetsgivarregistrerade företag. Som företag räknas aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor samt de olika enheterna inom den offentliga sektorn.

Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande befolkning utgörs av personer som är folkbokförda i Sverige den 31december undersökningsåret och som har klassats som förvärvsarbetande i november i samband med SCB:s avgränsning av förvärvsarbete. Även personer som är folkbokförda i Sverige som - arbetare i svenska företag utomlands eller på havet på svenskregistrerade båtar ingår i populationen.

Inpendling

Med inpendling avses personer som har förvärvsarbete i kommunen i fråga och har sin bostad i en annan kommun.

Kvarstående platser

Platser som fortfarande är lediga för ansökan.

Långtidsinskrivna

Personer som är arbetslösa eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som under de två senaste åren, eller mer, inte har haft ett arbete som varat längre än en månad.

Medborgarskap

Redovisningen av medborgarskap ska i princip avse nu existerande självständig statsbildning. Medborgarskap kan förändras när nationer ny- eller ombildas. Den som saknar medborgarskap registreras som statslös.

Medborgarskapsland

Uppgift om medborgarskapsland hämtas från folkbokföringen. Medborgarskap ska i princip avse nu existerande självständig statsbildning. För personer som har dubbelt medborgarskap registreras medborgarskap enligt särskild prioriteringsordning med de nordiska länderna först.

Nattbefolkning

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsarbetande befolkningen redovisas efter bostadens geografiska belägenhet. Benämningen nattbefolkning har således ingenting med arbetstidens förläggning att göra. Personer som är folkbokförda i Sverige och anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår i den regionala redovisningen  av nattbefolkning.

Nyanmälda platser

Lediga platser som av arbetsgivaren anmäls till arbetsförmedlingen och/eller skrivs in i självserviceinstrumentet Annonsera Direkt på internet.

Pendling

Pendling uppstår när en förvärvsarbetande har sitt arbetsställe i en annan kommun än där denne är folkbokförd.

Utbildning

Utbildningens inriktning och utbildningsnivå är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa följer SUN-koden (Svensk utbildnings nomenklatur) uppbyggnad. SUN-koden reviderades 2002.

Utpendling

Utpendling avser personer som bor i en kommun och har sitt förvärvsarbete i en annan kommun.

Befolkning


Civilstånd

Redovisning av civilstånd utgår från hur man är registrerad i folkbokföringen. Civilstånd gift är gifta samt personer som registrerat partnerskap. 

Emigranter

Till vilket land man emigrerar från Sverige

Flyttningar

Flyttningsstatistiken - liksom all annan befolkningsstatistik - bygger på uppgifter från folkbokföringen. Från folkbokföringen kan man inte direkt få någon definition på flyttning. Folkbokföringen tillämpar följande huvudregel för rätt folkbokföringsort (undantagen utelämnas här): "En person anses bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas eller, när byte av bostad skett, kan antagas komma att regelmässigt visats under nattvilan eller motsvarande vila (dygnsvilan). Den som enligt denna regel kan anses bosatt på flera fastigheter anses bosatt på den fastighet där han med hänsyn till sin tjänst eller verksamhet och övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist." Med samma terminologi definieras därför flyttning som att en person har bytt bostad och regelmässigt vistas i den nya bostaden. För flyttningsstatistiken gäller dessutom villkoret att flyttningen skett från en fastighet till en annan fastighet. Flyttningen anmäls inom två veckor av den flyttande till lokala skattekontoret. Därefter registreras flyttningen vid länsstyrelsen. Tidpunkten för flyttningen definieras i statistiken som dag då flyttningen skedde.

Flyttningsöverskott

Flyttningsöverskott är skillnaden mellan antal in- och utflyttningar. 
Följande gäller vid inflyttning från utlandet. För att bli registrerad som immigrant skall vistelsen i riket avse minst ett år enligt den praxis som tillämpas vid folkbokföringen. För utomnordiska medborgare fordras uppehållstillstånd för att bli folkbokförd.
Följande gäller vid utflyttning till utlandet. Föra att bli registrerad som emigrant skall man ha för avsikt att bosätta sig stadigvarande i utlandet.

Födelseland

Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten.

Immigranter

Från vilket land man kommer ifrån när man immigrerar till Sverige.

Riktad Inflyttning

För inrikes flyttning över kommun- läns- FA- gräns redovisas både  in- och utflyttningsort.

Riktad utflyttning

För utrikes flyttning över kommun- läns- FA gräns redovisas både vid ut- och inflyttningsort.

Utbildning

Utbildningens inriktning och utbildningsnivå är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa följer SUN-kodens (Svensk utbildnings nomenklatur) uppbyggnad.

Näringsverksamhet


Bransch SNI92/SNI02

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI2002-koderna infördes i SCB:s Företagsregister vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i registret från 2003 (av Skattemyndigheten från 021216). Näringsgren avser företagets eller arbetsstället huvudsakliga verksamhet. I regel används arbetsställets näringsgrenskod när sysselsatta redovisas efter bransch. Om ett företag bedriver flera typer av verksamhet vid exempelvis ett och samma arbetsställe bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån en verksamhet som sysselsätter flest anställda. Näringsgrensindelningen reviderades år 2002.

Anställda

Som anställda räknas personer som har lön för sitt förvärvsarbete och därmed erhåller kontrolluppgift från sin arbetsgivare.

Arbetsställen

Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Arbets­stället är en förutsättning för att geografiskt kunna redovisa arbetsmarknadsstatistik.

Omsättning

Omsättning och export är det som momsregistrerade företag har angivit i den särskilda skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen. Företagens omsättning har fördelats på arbetsställen efter olika nycklar. Antal anställda är det antal som finns i SCB:s företagsdatabas för de företag som redovisar moms.

Regional ekonomi


Förädlingsvärde

Med en regions förädlingsvärde (bruttoregionprodukt/BRP) avses värdet av produktionen i regionen minus insatsvaror som används.

Lönesummor (bruttolön)

Lönesummebegreppet innebär summeringar av kontant bruttolön. Kontant bruttolön är det belopp som anges i fält nummer 11 på kontrolluppgifter från arbetsgivare.

Modellbaserade lönesummor

Modellbaserade lönesummor baseras på undersökningen lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS). Företagens skattedeklaration är källdata. Lönesummor på regional nivå har tagits fram genom en fördelningsmodell där lönesummor har fördelats på arbetsställenivå via variablerna antal anställda, löner och lönesummor. Fördelningsvariabeln antal anställda är hämtad från Företagsdatabasen (FDB) avseende privat sektor. För statlig sektor har löneuppgifter från Konjunkturlönestatistiken (KLS) använts.

Regionala indelningar


Län

Officiell administrativ indelning, 21 län  2004

Kommun

Officiell administrativ indelning, 290 kommuner 2004

FA-region (72 stycken)

Indelningen i FA-regioner baseras på följande bedömningskriterier, där 1 är viktigast och 6 minst viktigt: 1. SCB:s statistik för 2003 om arbetspendling över kommungräns  2. Pendlingstrend - arbetspendlingens utveckling över tid 3. Samverkande pendlingsströmmar till flera kommuner inom en FA-region 4. Pendlingens absoluta storlek 5. Påbörjade "investeringar" eller politiska beslut som kan anses förändra utvecklingen inom cirka tio år 6. Annan information om ändrade strukturelle förutsättningar eller beteendemönster som skäligen talar för en förändrad indelning  Detta innebär att mindre kommuner som enligt SCB:s statistiska kriterier bildar en självständig lokal arbetsmarknad, i vissa fall av Nutek har kopplats till en närliggande FA-region. Förutom en generell indelning i FA-regioner har vissa regioner i den nya indelningen även delats in i delregioner. Anledningen till detta är att det i en del fall finns flera fungerande delarbetsmarknader inom samma FA-region som inte är kopplade till hela FA-regionen, utan endast till en gemensam central del av FA-regionen. Nuteks indelning är tänkt att vara av normativ karaktär och ska därmed kunna ligga fast under en längre tidsperiod. Den används framför allt i olika regionala analyser och modeller, till exempel i rAps, Nuteks regionala analys- och prognossystem.

Begrepp

Befolkning

Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Den regionala indelningen för befolkningsstatistiken avser den 1 januari året efter senaste redovisningsår.

Folkmängd 31 dec

Avser den folkbokförda befolkningen i kommunen 31 december det senaste året.

Förändring i folkmängden

Visar i absoluta tal den genomsnittliga årliga förändringen av befolkningen i kommunen för den redovisade perioderna. Dessutom visas motsvarande procentuell förändring för kommun, län och riket.

Befolkningsstruktur

 • Visar i absoluta tal totala folkmängdens åldersstruktur i givna åldersklasser samt motsvarande uppdelning på utländska medborgare.
 • Visar andelen av befolkningen i respektive åldersklass i kommun, län och riket samt motsvarande för andelen kvinnor.
 • Kvinnor per 100 män i åldern 20-44 år
 • Visar antal kvinnor per 1000 män i ålder 20-44 år i kommun, län och riket.

Befolkningsförändring

Visar i absoluta tal de förändringar fördelat på flyttningar (totalt, inrikes och utrikes), födda, döda, netto samt övrigt. Övrigt avser årliga justeringar som gjorts i befolkningsregistren och som ej kan hänföras till någon av nämnda händelser.

 • Inflyttning i medeltal från andra kommuner.
 • Utflyttning i medeltal till andra kommuner.

Inflyttning i medeltal från andra regioner till vald region

Anger i medeltal vilken region inflyttare till vald region kommer ifrån (de 15 från-region med högst medeltal för den senaste perioden)

Utflyttare i medeltal till andra regioner från vald region

Anger i medeltal vilken region utflyttaren flyttar till från vald region ( de 15 till-region med högst medeltal för den senaste angivna perioden).

Familjer och boende

Familjetyper

 • Personer som är gifta med varandra och är folkbokförda på samma fastighet ingår i samma familj.
 • Barn 0-17 år som bor hos förälder (biologisk förälder, adoptivförälder), vårdnadshavare eller annan person (till exempel fosterföräldrar) ingår i samma familj som den vuxne.
 • Sambor som är folkbokförda på samma fastighet och har gemensamt barn bildar en familj.
 • Sambor utan gemensamma barn räknas som två familjer.

Observera: Det finns inte någon uppgift om samboförhållanden där gemensamma barn saknas. Hushåll är inte det samma som familj. Det kan finnas två "familjer" i ett hushåll.

Fastighetstyper

Fastighetstyp: fastigheter indelade efter beskattningskategori. Fastighet kan vara hel fastighet eller del av fastighet där delfastigheterna har olika ägare och/eller olika klassning av fastighetstyp.

Boende

Visar antal boende i villa respektive lägenhet i absoluta tal samt andel av befolkningen i kommun, län, referensområde och riket.

Lägenheter

Visar i absoluta tal antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus under ett år.

Social omsorg

Barnomsorg

Visar antalet barn inskrivna i barnomsorg i åldern 1-12 år efter verksamhetsform i absoluta tal samt andel av befolkningen i kommun, län, referensområde och riket.

Äldreomsorg

Visar antalet personer 65 år och äldre efter boendeform i kommun, län och riket.

Socialbidrag

Visar antal bidragstagare samt andelen bidragstagare av medelfolkmängden.

Förtidspensionärer
Visar antalet förtidspensionärer.

Tätorter

En tätort har minst 200 invånare och det är normalt högst 200 meter mellan husen. Med huvudort avses ort där kommunkontoret är placerat. Ort som inte fanns 1995 men 2000 redovisas med 0 (noll) för 1995. Ort som ej fanns 2000 men 1995 redovisas med 0 (noll) för 2000.

Visar tätortens avstånd i kilometer till kommuncentrum. 

Arbetsmarknad

Arbetande i kommun (dagbefolkning)

Visar dagbefolkning i absoluta tal samt som andelar fördelat på näringar enligt SNI92. Det som redovisas för 1990 är inte jämförbart med det senast aktuella statistiken på grund av olika sysselsättningsavgränsningar mellan åren.
Med dagbefolkning avses förvärvsarbetande efter arbetsplatsens belägenhet.

Sysselsättningsförändringar

(Se Arbetande i kommunen ovan)

Andel förvärvsarbetande

Visar andel förvärvsarbetande som bor i kommun (nattbefolkning), län och riket samt en differens mot riket. Redovisas för åldersgruppen 20-64 år, uppdelat på män och kvinnor.
Med nattbefolkning avses förvärvsarbetande efter bostadens belägenhet.

Hel- och deltidsarbete

Skattad veckoarbetstid: Visar hel- och deltidsarbetande i absoluta tal för åldersgruppen 16-64 år, uppdelat på män och kvinnor i kommun, län, referensområde och riket.

Största arbetsgivare/ företagsförekomst

Företagsförekomst: All verksamhet i en kommun som drivs under ett och samma organisationsnummer räknas som en företagsförekomst. Exempel:

 • alla landstingets sysselsatta i en kommun räknas som en företagsförekomst i kommunen
 • alla apotek i en kommun räknas som en företagsförekomst i kommunen och så vidare.

Om en företagsförekomst har flera branscher i en kommun har den största valts.

Redigerat antal anställda‌

Antal anställda

Redigerat antal anställda

Mindre än 5

2

Mellan 5 och 9

7

Mellan 10 och 19

15

Mellan 20 och 49

35

Mellan 50 och 99

75

100 och mindre än 150

25 (+aktuellt hundratal)

100 och mer än 149

75 (+aktuellt hundratal)

Exempel: Företaget har 152 anställda, vi redovisar 175 i redigerat antal anställda

Pendling

Pendling till och från

Visar in- respektive utpendling för kommunen för sista faktiska år och fem år bakåt i tiden.

Pendlingsutbyte med andra kommuner

Visar kommunens pendlingskommuner. Redovisa i absoluta tal, uppdelat på män och kvinnor.

Växlande på havet

Anställda som är stationerade och arbetar utomlands eller på havet. Folkbokförda i Sverige.

Arbetssökande som kan ta arbete direkt

 1. Från Januari till senaste aktuella kvartalen, genomsnitt per kvartal
 2. För aktuellt kvartal
 3. Förändring mellan aktuellt kvartal och år och samma kvartal föregående år

Arbetslösa och personer i konjunkturberoende program

 • Kolumn 1 Föregående år
 • Kolumn 2 Aktuellt år
 • Kolumn 3 Förändringen mellan senaste två åren
 • Kolumn 4-7 Arbetslösheten relativt befolkningssiffror för sista faktiska år

Arbetslöshetssiffrorna relateras mot befolkning i motsvarande åldersklasser. Det innebär att följande åldersklasser för befolkning används:

 • Män, Kvinnor: män resp. kvinnor i åldersgruppen 20 - 64 år
 • Totalt: män+kvinnor i åldersgruppen 20 - 64 år
  därav ungdom: män+kvinnor i åldersgruppen 20 - 24 år

Industri

Förvärvsarbetande

Visar de fem största industribranscherna för kommunen.

Hela industrin, saluvärde, förädlingsvärde, produktivitet och bruttovinstandel

De olika variablerna definieras enligt följande:

 • Saluvärde =Produktion
 • Förädlingsvärde =Förädlingsvärde (summa produktion minus insatsvaror)
 • Produktivitet =Förädlingsvärde / totalt antal anställda
 • Bruttovinstandel =Förädlingsvärde minus lön avser rörelseresultat för avskrivningar, det vill säga överskottet/vinsten innan man drar bort kostnaden för avskrivningar. Bruttovinstandelen blir rörelseresultat före avskrivningar genom förädlingsvärdet. =SUMMA((förädlingsvärde-lön)/förädlingsvärde)*100

Tjänstesektor

Visar de tio största tjänstesektorerna för kommunen.

Utbildning

Högsta utbildningsnivå för personer i ålder 20-64 år.

Inkomster

Visar sammanräknad förvärvsinkomst i åldersgruppen 20-64 år, fördelat på män och kvinnor samt totalt.

Sammanräknad förvärvsinkomst omfattar summan av två inkomstslag: inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Ekonomi

Kommunal skatt

Visar skattesatser för kommun, församling, landsting och totalt.

Lönesumma

Med lönesumma avses summering av kontant bruttolön. Redovisas per capita och per sysselsatt (dagbefolkning) på LA och länsnivå.

Förädlingsvärde (BRP)

Förädlingsvärde=samlat värde av produktionen minus värdet av insatsvaror som används. Redovisas per capita och per sysselsatt (dagbefolkning).

Statliga bidrag till kommunen

Visar bidrag för kommunen, referensområde och riksgenomsnitt: bidrag i kr/invånare.

Utjämningsbidraget syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förutsättningar. Kommunen betalar avgift (minus) eller får bidrag (plus) från systemet. Summan av avgifterna motsvarar i princip bidragen.

Kommunala kostnader

Visar kommunala kostnaderna i kronor per invånare. Från bokslutsåret 1995 gäller en ny verksamhetsindelning samt ett nytt sätt att beräkna kostnaderna. Verksamhetsindelningen innebär att kostnader för kommungemensam och för verksamhetsrelaterad administration samt lokalkostnader fördelas ut till respektive verksamhet. Administration som hör samman med kommunens politiska ledning och styrning redovisas dock inte här.

Definitionen på kostnader är kostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen konsumtion.

Stadsbudgetens regionala fördelning efter kommun

Visar statens utgifter från respektive inkomster till kommunen, genomsnitt för länet och riksgenomsnitt: belopp i kr/invånare.

Utgiftsområden
Områdena är summerade från cirka 100 anslagsposter till de 27 utgiftsområdena som används i riksdagens budgetssystem.‌

Utgiftsområden


1

Rikets styrelse

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

3

Skatteförvaltningen och uppbörd

4

Rättsväsendet

5

Utrikesförvaltningen och internationell samverkan

6

Totalförsvar

7

Internationellt bistånd

8

Invandrare och flyktingar

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

15

Studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

19

Regional utjämning och utveckling

20

Allmän miljö- och naturvård

21

Energi

22

Kommunikationer

23

Jord- och skogsbruk, fiske

24

Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

26

Statsskuldsräntor

27

Avgiften till Europeiska gemenskaperna


Inkomstgrupper
Områdena är summerade från 119 delposter till 10 inkomstgrupper.

Inkomstgrupper


1

Direkta skatter

2

Indirekta skatter

3

Sociala avgifter

4

Inkomster av statlig verksamhet

5

Försåld egendom

6

Återbetalning av lån

7

Kalkylmässiga inkomster

8

Statliga pensionsavgifter

9

Bidrag från EU

10

Extra ordinära medel från EU