Tillväxtverket

Modellsystemet uppdaterat

Modellsystemet uppdaterades í följande delar 2020-06-09

En uppdatering har skett av Raps modellsystem.

I denna uppdatering ingår bland annat uppdaterad grunddatabas med nya nationella beräkningsförutsättningar från SCB:s befolkningsprognos från April 2020 och ekonomiska parametrar från LU19.

I övrigt är modellen reviderad på två specifika punkter:

Raps modellversion 5.05 Pdf, 1.6 MB. ersätter föregående version.

Modellen har reviderats på två specifika punkter, som båda rör den flerregionala modellen.

Den första punkten handlar om hur modellberäknad befolkning avstäms/justeras mot SCB:s nationella befolkningsprognos, med avseende på ålder, kön och födelseland. I den reviderade modellversionen genomförs en sådan justering endast för slutåret, medan justeringen för övriga år avser total befolkning. (Se modellspecifikation punkt 4.3.2 för detaljer). Revideringen motiveras enligt följande: Vid en justering med avseende på ålder, kön och födelseland för alla år kommer regionernas befolkningsutveckling att avvika från vad som är förenligt med modellens regionspecifika parametrar.

Den andra punkten handlar om hur arbetsmarknaden balanseras i den flerregionala modellen. I den nya modellversionen har alternativet ”Balanserad arbetsmarknad efterfrågestyrd” tillkommit. Detta alternativ används alltid vid analys av förändrad efterfrågan, t ex vid analys med aktiviteter. (Se modellspecifikation punkt 2.5.7 för detaljer). Revideringen motiveras enligt följande: Default är sysselsatt dagbefolkning utbudstyrd i den flerregionala modellen (se punkt 2.5.3 för detaljer). Med detta alternativ går det inte att analysera effekter av förändrad efterfrågan på arbetskraft.

Förutom dessa förändringar har Raps ur ett it-perspektiv uppdaterats på ett antal punkter för att säkerställa god förvaltning av systemet. De förändringarna påverkar inte modellen.