Tillväxtverket

Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).

När det gäller statistiken från Tillväxtverket är de huvudsakliga källorna undersökningarna Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Den statistik som hämtats från SCB kommer från befolkningsstatistiken, utbildningsstatistiken, arbetskraftsundersökningen, nationalräkenskaperna och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). I några fall har data från SCB:s statistikdatabas bearbetats för att ge bättre mått på regional utveckling.

Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar över tid i Företagens villkor och verklighet som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I vissa fall redovisas inte statistik för samtliga län beroende på att antalet observationer är för litet. I andra fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort av samma skäl.

I en del fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Statistiken om internationalisering

Den regionala statistiken om export och import som redovisas i diagrammodulen kommer dels från SCB, dels från Bisnode. I den statistik som har SCB som källa placeras hela värdet av exporten respektive importen i det län där företaget har sitt huvudkontor. Även Bisnodes statistik bygger på grunddata från SCB, men här har export- och importvärdena sedan fördelats på företagets samtliga arbetsställen i relation till hur många anställda det finns på respektive arbetsställe. Bisnode har dessutom gjort en genomgång av de 290 största företagen, varav värdena för 87 företag har justerats i enlighet med uppgifter i årsredovisningarna.

Operativa företagsledare

Statistiken om operativa företagsledare bygger på registerdata från Statistiska centralbyråns (SCBs) entreprenörskapsdatabas och utgår från företagens operativa företagsledare. Med operativ företagsledare menas den person som sköter bolagets löpande förvaltning. De företag som ingår i statistiken har för de aktuella åren 2006 och 2014 minst en förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Statistiken om företagens operativa företagsledare är helt och hållet baserad på registerdata från SCB och ska inte förväxlas med statistik från Tillväxtverkets egna undersökningar som Företagens villkor och verklighet. Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där företagare besvarar kvalitativa frågor om sitt företagande.

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser. I publiceringen av den officiella statistiken görs redovisningen efter anläggningstyp och län.

Kontakt

Mejla till Jan Persson

namn.efternamn"snabela"tillvaxtverket.se

Telefon: 08- 681 91 84