Tillväxtverket

Nationalekonomiska mått

Här redovisar vi nationalekonomiska mått med hjälp av diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format.

Varuexport och varuimport

Vi redovisar de kulturella och kreativa näringarnas varuexport och varuimport i faktiska värden, per branschgrupp. Tjänsteexport visas ej i dessa statistikutdrag. Läs mer om orsaken till det i rapporten Kreametern - metodrapport.PDF

I rådatafilen delas varuexport och varuimport därtill in efter landsgrupper:

  • Europa
  • Afrika
  • Amerika
  • Asien
  • Oceanien och Antarktis

Bidrag till BNP

Vi redovisar de kulturella och kreativa näringarnas bidrag till BNP i faktiskt värde och som andel av Sveriges totala BNP. Vi gör särredovisningar med och utan offentlig sektor. BNP är underskattade. Läs mer om orsaken till det i Kreametern - metodrapport.PDF 

Vi definierar kulturella och kreativa näringars bidrag till BNP som summan av förädlingsvärdena i hela gruppen kulturella och kreativa näringar.

Diagram 1. Nationalekonomiska mått.

Ladda ner rådatafiler

Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Rådatafilerna som kan laddas ner här innehåller alla tillgängliga data från statistikutdragen. De innehåller obehandlad data från SCB sammanställd för respektive mått:

Varuexport och varuimport (i tusental kr)Excel

Bidrag till BNP (i miljontal kr)Excel

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14