Tillväxtverket

Kreametern - Statistik

Kreametern redovisar offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar med hjälp av diagramverktyg och rådatafiler i Excel-format.

Kreametern är resultatet av ett regeringsuppdrag till fem nationella myndigheter. Tillsammans har vi tagit fram nationella definitioner av och offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar samt kulturella och kreativa yrken.

De nationella definitionerna och metodiska beskrivningar av arbetet med statistiken finns i rapporten Kreametern - metodrapport. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration över verktyg i kreativa näringar

Vi redovisar statistiken på fem separata undersidor som du hittar i vänstermenyn:

  • nationalekonomiska mått fördelat på branscher
  • företagsekonomiska mått fördelat på regioner och branscher
  • individbaserade mått fördelat på regioner och branscher
  • internationella jämförelser
  • kulturella och kreativa yrken fördelat på yrkeskategorier

Med hjälp av våra diagramverktyg kan du bearbeta materialet för att visa statistiken direkt och även spara den. Diagramverktygen visar sammanfattad information från statistikutdragen. Fullständig information finns tillgänglig i rådatafiler som kan laddas ner för respektive mått.

Branschindelning

Vi redovisar branscher i två nivåer, branschgrupper och branschkategorier. Diagramverktygen är begränsade till att visa branschgrupper.

Branschindelning

Branschgrupp

Branschkategori

Arkitektur

Arkitektur

Audiovisuellt

Audiovisuella  lagringsmedier

Dataspel

Film & tv

Radio

Bild & Form

Konst

Design

Foto

Kulturarv

Arkiv

Muséer

Historiska och arkeologiska platser

Litteratur & Press
Press

Okategoriserat

Litteratur

Bibliotek

Litterärt och konstnärligt skapande

Litterärt och konstnärligt skapande

Mode

Mode

Reklam

Reklam

ScenkonstMusik

Kulturutbildning

Scenkonst

Regional indelning

Vi redovisar statistiken totalt för hela Sverige och indelat per län (region). När vi delar in företagen efter län, blir flera av statistikutdragen sekretesskyddade. Notera därför att:

  • 0 i värde i diagramverktygen kan innebära antingen sekretesskyddad information eller att det inte finns något värde eller att värdet är lika med noll. För fördjupade data, se rådatafilerna.
  • rådatafilerna är uppdelade i totaler för hela Sverige och i totaler indelat per län. Anledningen är att alla siffror inte går att härleda till en kommun, vilket gör att den sammanlagda totalen för alla regioner inte nödvändigtvis blir totalen för hela landet.

Handelskoder

Handelskoder inom SNI-grupperna 46 och 47 är möjliga att särredovisa på alla mått, utom bidrag till BNP samt varuexport och varuimport. De finns tillgängliga i rådatafilerna för varje område.

Var uppmärksam på vissa brister i statistiken

I metodrapporten synliggör vi vissa brister i insamlingen av ekonomiska grunddata till offentliga register. Vi myndigheter i uppdraget kan inte åtgärda dessa brister på annat sätt än att uppmärksamma regeringen på dem. För det här uppdraget är särskilt två områden aktuella:

1. Företagskodningen i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) är inte funktionell i många fall. Det finns exempel på två grupper av ”blandade koder” i rapporten: SNI-koder som:

  • hamnar utanför den nationella definitionen på grund av sitt blandade innehåll (exempelvis dataspelsbranschen och SNI-kod 62 010, Dataprogrammering)
  • hamnar inom den nationella definitionen men innebär särskilda utmaningar som till exempel försvårar branschindelningar (exempelvis SNI-grupp 90, och specifikt 90 030, Litterärt och konstnärligt skapande).
 2. Vi har inte redovisat tjänsteexport i statistiken. Statistikutdragen är därför underskattade för måtten export och import. Varuexport går att mäta genom offentliga registerdata, men det saknas data för att mäta tjänsteexport på samma sätt eller med samma precision.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9184