Tillväxtverket

Kreametern - Analys

Utifrån statistiken i Kreametern är det möjligt att göra analyser av de kulturella och kreativa näringarna.

Kreametern redovisar offentlig statistik för kulturella och kreativa näringar och statistiken möjliggör ekonomisk analys ur flera perspektiv:

  • företagsekonomiska såväl som nationalekonomiska analyser
  • analyser av könsfördelning och individers bakgrund i de olika näringarna
  • internationella jämförelser.

Som ett delresultat i regeringsuppdraget om att utveckla nationell statistik för kulturella och kreativa näringar har vi arbetat fram en analysrapport.

Läs om analyserna i rapporten Kreametern – analysrapport #1. Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration över verktyg i kreativa näringar

Kreametern - Analysrapport #1

Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.

I rapporten ger vi en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken.

I rapporten undersöker vi:

  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i den kulturella och kreativa sektorn som helhet – nationellt, i samtliga 21 län och i 9 kommungrupper i Sverige
  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i de olika branschgrupperna i sektorn
  • i vilken grad det är möjligt att utifrån statistiken i Kreametern analysera värdekedjor inom kulturella och kreativa näringar genom den så kallade Cirkelmodellen
  • olika aspekter av sysselsättning, som till exempel hur jämställdhet, arbetsproduktivitet och bakgrundsfördelning har utvecklats samt hur stor sysselsättningen är i de olika kulturella och kreativa yrkeskategorierna.

Vi redovisar även slutsatser baserat på dessa undersökningar samt ger rekommendationer om fortsatt utveckling av statistik och analys.

Läs om analyserna i rapporten Kreametern – analysrapport #1. Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 9184