Tillväxtverket

Tillväxtvilja - färre småföretag vill växa

Andelen småföretag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2005 till 68 procent år 2014.  Samtidigt tror 41 procent av företagen att omsättningen kommer att öka på tre års sikt.

Med tillväxtvilja avses här företag som vill växa både genom att öka antalet anställda eller som bara vill öka omsättningen. Vi ser även att tillväxtviljan ökar med storleken på företaget. De branschvisa skillnaderna är relativt stora. Företag som leds av personer med utländsk bakgrund vill växa i betydligt högre grad än företag som leds av personer med svensk bakgrund. Vi ser också att företag som leds av kvinnor vill växa i högre utsträckning än företag som leds av män.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka  16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84