Tillväxtverket

Ny statistik om arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag är en väg att få arbete för personer med utländsk bakgrund. Det visar ny statistik från SCB. Andelen förvärvsarbetande personer med utländsk bakgrund i dessa företag var 29 procent 2017. På hela arbetsmarknaden hade 22 procent av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund.

Tillväxtverket har tagit fram statistik för att visa hur arbetsintegrerande sociala företag utvecklas. Det rör sig här om företag med näringsverksamhet som producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag har de arbetsintegrerande sociala företagen som övergripande mål att skapa arbete åt personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Dessa företag har minst två affärsidéer, arbetsintegrerande tjänster och något annat som går att sälja.

Det finns ingen särskild juridisk form för arbetsintegrerande sociala företag. De kan organiseras och ägas på fler olika sätt och de använder olika företagsformer vilket gör dem svåra att identifiera i SCB:s databaser.

Läs artikel om arbetsintegrerande sociala företag.

Statistik om arbetsintegrerande sociala företag i pdf-formatPDF

Något färre företag år 2017

År 2016 var antalet arbetsintegrerande sociala företag 350 och år 2017 fanns det 344 företag, vilket var en marginell minskning. Den vanligaste juridiska företagsformen är ekonomisk förening. Närmare två av tre företag, 64 procent, var ekonomiska föreningar år 2017. De ideella föreningarna och aktiebolagen stod för 24 procent respektive 11 procent av företagen samma år.

Omsättningen har ökat

Den totala omsättningen för de ekonomiska föreningarna och aktiebolagen år 2016 var 817 miljoner kronor. År 2017 hade omsättningen för de arbetsintegrerande sociala företagen inom dessa två företagsformer ökat med sammanlagt 69 miljoner kronor, till totalt på 886 miljoner kronor, varav merparten, 733 miljoner kronor, kom från ekonomiska föreningar.

Lika många arbetande personer

Antalet personer som arbetade i arbetsintegrerande sociala företag år 2017 var sammanlagt 6242, vilket var en marginell ökning med 40 personer jämfört med 2016. Störst andel arbetande personer, 45 procent, finns i de ekonomiska föreningarna. Ideella föreningarna, som är något färre till antalet, står för 42 procent av de arbetande personerna.

Vad menas med  har arbetat och förvärvsarbetande?

Samtliga personer som har arbetat har fått en kontrolluppgift till deklarationen från företaget i form av arbetsinkomst, arvode eller annan ersättning och ingår i tabellerna. Personer kan förekomma flera gånger om man har arbetat i flera juridiska former.

En del av personerna har arbetat i sådan utsträckning att de enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) är att betrakta som förvärvsarbetande.  För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp. Personen ska vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år.

Ökad utbetald löneinkomst

För år 2017 var den totalt utbetalade löneinkomsten från de arbetsintegrerande sociala företagen 918 miljoner kronor. Det är 38 miljoner kronor mer än vad som betalades ut året innan. Störst del kom från de ekonomiska föreningarna, 398 miljoner kronor, och de ideella föreningarna med 392 miljoner kronor. Tillsammans stod dessa båda företagsformer för 86 procent av den totala utbetalade löneinkomsten 2017.

Kvinnor och personer med utländsk bakgrund

Av de 6242 personer som arbetade i arbetsintegrerande sociala företag år 2017 var 3450 kvinnor och 2792 män. Det var 10 procent fler arbetande kvinnor än män i företagen under både 2016 och år 2017. Skillnaden mellan könen är något större bland dem med svensk bakgrund jämfört med de med utländsk bakgrund. Antalet arbetande personer med utländsk bakgrund var 106 fler år 2017 jämfört med 2016.

Vad menas med utländsk bakgrund?

Till personer med utländsk bakgrund räknas personer som är födda utomlands eller personer vars båda föräldrar är utrikes födda.

Arbetande efter ålder och kön

År 2017 var närmare hälften av de arbetande i arbetsintegrerande sociala företag i åldern 45–64 år. Åldersgruppen 65–82 är den enda ålderskategori där andelen män är större än andelen kvinnor och där skillnaderna mellan könen är som minst. Störst skillnad mellan könen går att finna i åldersintervallet 45–54 år vilket också är den största åldersgruppen.

Vanligare med gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå

Av de arbetande personerna i arbetsintegrerade sociala företag år 2017 hade 48 procent gymnasial utbildning. Andelen med eftergymnasial utbildning var 31 procent.

Det är alltså vanligare att arbetande i företagen, oavsett kön och bakgrund, har en gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå än en förgymnasial utbildning. Andelen med förgymnasial utbildningsnivå är större bland personer med utländsk bakgrund, 27 procent jämfört med 16 procent för de med svensk bakgrund. Kvinnor, oavsett bakgrund, har i större utsträckning eftergymnasial utbildningsnivå än männen.

Mer om statistiken

Förteckningen över arbetsintegrerande sociala företag har funnits på webbplatsen Sofisam sedan 2008. Företagen anmäler själva sitt intresse för att finnas med där. För att publiceras i listan ska företagen visa att de följer den definition av arbetsintegrerande sociala företag som regeringen har använt i olika uppdrag. Förteckningen innehåller organisationsnummer som SCB har använt för att få fram statistik över de företag som fanns registrerade i Sofisam sista december 2017, vilket är det senaste tillgängliga året över statistiken från SCB.

Webbplatsen Sofisam är nerlagd sedan 2020. I artikeln kan du läsa om arbetet.

Tillväxtverket har inga resurser att göra en grundlig kontroll om företagens följer definitionen av arbetsintegrerande sociala företag. I förteckningen finns även organisationer där en avgränsad del av verksamheten uppfyller definitionen för Arbetsintegrerande sociala företag. I statistiken från SCB kan uppgifter för hela organisationen omfattas och inte enbart från den verksamhet som är ett arbetsintegrerande socialt företag. Detta gäller främst för de fåtal äldre och större organisationerna som till exempel Stockholms stadsmission.

Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag på Socialt företagande.

Kontakt

Frågor till Tillväxtverket

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 92 23