Tillväxtverket

Färre småföretag  samverkar

Småföretagen samverkar i mindre utsträckning med andra företag efter finanskrisen år 2008-2009 än innan. År 2014 uppgav 46 procent av småföretagen att de regelbundet samverkade med andra företag. Det är en viss ökning jämfört med 2011 men betydligt färre än tidigare år.

Undersökningen visar också att det är en högre andel småföretag som regelbundet samverkar med andra företag jämfört med de medelstora företagen. Dessutom framgår att företag inom industrin i högre utsträckning samverkar än tjänsteföretagen, men att det finns stora branschskillnader.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84