Tillväxtverket

Miljöarbetet minskar i småföretagen

Fram till år 2008 ökade andelen småföretag som arbetar med att sätta upp miljömål för den egna verksamheten. Därefter har dock denna andel minskat under perioden 2008-2014.

Resultaten visar att 18 procent av de små och medelstora företagen arbetar med att sätta upp och nå miljömål för den egna verksamheten. Detta är en relativt kraftigt nedgång från år 2008 då 32 procent av företagen arbetade med miljömål. Minskningen har varit större i industrisektorn än i tjänstesektorn. Vi ser även en större minskning i de allra minsta företagen än i de större småföretagen med 10-49 anställda. Vissa län som Gotland och Jämtland har klarat sig bättre än genomsnittet.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84