Tillväxtverket

Kvinnors företagande ökar

Fler företag drivs av kvinnor och ökningen märks i hela landet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 34 procent, men variationen mellan länen är stor. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 19 procent.

Mer än vart fjärde företag i Sverige drivs idag av en kvinna. Och kvinnor står för drygt 30 procent av nyföretagandet varje år. Vart tionde företag startas gemensamt av en kvinna och man. Sett över tid har antalet företag som drivs av kvinnor ökat stadigt. Viljan att växa är större i företag som leds av kvinnor. När det gäller småföretag som leds av kvinnor skulle 72 procent av företagen vilja växa om det fanns möjlighet. Motsvarande siffra för småföretag som leds av män är 67 procent.

Om statistiken

Den här sidan ger en samlad bild av den statistik som finns om kvinnors företagande. En stor del av statisken under huvudingångarna Företagande och Regioner är könsuppdelad.

Statistiken på denna sida är huvudsakligen hämtad från Tillväxtverkets undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Statistik från SCB om operativ företagsledare presenteras könsuppdelat under huvudingångarna Företagande och Regioner. Dessutom finns könsuppdelade länsfakta i Powerpoint-format under respektive län som ger en kompletterande bild till den mer allmänna redovisningen i diagrammodulen.

Mer regional statistik från SCB:s RAMS-databas (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) för åren 2006, 2008, 2010 och 2012:

SCB:s RAMS-statistik för kvinnors och mäns företag och i länen 2006-2012PDF

Regionutmaningen.se

Varje region har sina egna utmaningar och förutsättningar för att skapa tillväxt, konkurrenskraft och lika möjligheter till företagande bland kvinnor och män.

Med Regionutmaningen.se vill Tillväxtverket ge dig en bild av hur företagandet ser ut i Sverige och i de enskilda länen.

Regionutmaningen.selänk till annan webbplats

Varför är det viktigt med kvinnors företagande?

Fler företag som drivs och utvecklas av kvinnor och män ökar möjligheterna till hållbar tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv. Bättre förutsättningar för hållbar tillväxt skapas när kompetenser och erfarenheter hos både kvinnor och män tas tillvara i företagandet.

Kvinnor och män driver företag i alla branscher, men i olika omfattning. Tjänsteföretagande är vanligast bland både kvinnor och män, medan företagande inom bygg och tillverkning är mindre vanligt bland kvinnor. Unga gör fortfarande ganska traditionella studie- och yrkesval. Företagandet är därmed lika könsuppdelat som arbetsmarknaden.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84