Tillväxtverket

Konkurrensen ökar

Konkurrensen mellan företag har ökat de senaste åren. År 2014 ansåg 20 procent av småföretagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden. Det är mer än dubbelt så många jämfört med år 2002.

Motsvarande andel av småföretagen år 2014 som upplever att den inhemska konkurrensen har ökat är 40 procent. Även detta är en kraftig ökning jämfört med år 2002. Det finns stora skillnader mellan företagsstorlek, bransch och region i hur företag upplever konkurrens från andra företag.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84