Tillväxtverket

Kapital­försörjning större hinder för företag som vill växa

Småföretagen ansöker i mindre utsträckning om lån och krediter jämfört med tidigare år. Andelen beviljade lån har också minskat vilket tyder på att småföretagen har svårare med finansieringen.

Resultaten visar också att mer än vart femte företag som vill anställa möter ett stort tillväxthinder i tillgången till lån och krediter. En majoritet av dessa företag har ansökt om men inte beviljats medel under de tre senaste åren.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan persson

Telefon: 08- 681 91 84