Tillväxtverket

Fler småföretag exporterar

Andelen småföretag som exporterar har ökat något under senare år. Det är nu 18 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 15 procent år 2008. Samtidigt är det 19 procent av företagen som importerar.

Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten står för mer än halva företagets omsättning.

Ju fler anställda desto vanligare är det att företag exporterar.Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.

Bekrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Statistiken om andelen exportande småföretag reviderades i november 2020. Skillnaderna gentemot tidgare publierade siffror är i de flesta fall små eller marginella.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84