Tillväxtverket

Få småföretag exporterar

Det är fortsatt få småföretag som exporterar, bara 14 procent. Av de som ändå exporterar tenderar exporten att utgöra endast en liten del av företagets omsättning. Majoriteten av företagen riktar sig till svenska marknaden. 

Det är ungefär lika många småföretag som exporterar som importerar, cirka vart sjunde företag. Majoriteten av svenska små och medelstora företag riktar sig främst till den svenska marknaden. Endast vart tionde företag har den internationella marknaden som huvudsakligt fokus.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet.länk till annan webbplats Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84