Tillväxtverket

Många företag är innovativa

Nästan hälften av företagen av småföretagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på innovativitet.

Andelen innovativa företag har ökat mellan 2017 och 2020. Tjänstesektorn är mer innovativ än industrisektorn. Information och kommunikation är den mest innovativa branschen.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik. 

Om statistiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2020. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84