Tillväxtverket

Brist på lämplig arbetskraft stort tillväxthinder

Konkurrens från andra företag, tillgång till lämplig arbetskraft och lagar och myndighetsregler upplevs av företagen som de största tillväxthindren.

Resultaten visar även att 28 procent av småföretagen anser att hård konkurrens från andra företag utgör ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffra för tillgång till lämplig arbetskraft och lagar och myndighetsregler är 22 procent. Faktorer som kapitalförsörjning och infrastruktur utgör i genomsnitt inte lika stora tillväxthinder. Bland företagare med utländsk bakgrund är det dock hela 21 procent som anser att tillgång till lån och krediter utgör ett stort hinder för tillväxt.

Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.

Om statstiken

Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighetlänk till annan webbplats. Urvalet i 2014 års undersökning består av cirka 30 000 små och medelstora företag, varav cirka 16 000 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarfrekvensen på 52 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och region. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011.

Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats av SCB i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar i resultaten över tid som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län.

I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Kontakt

Jan Persson

Telefon: 08- 681 91 84