Tillväxtverket

Ansök om korttidsarbete juli–september 2021

Här kan du läsa om korttidsarbete och kompetensinsatser för perioden juli–september 2021. Sista dag att ansöka var 30 november.

Det går inte längre att ansöka om korttidsstöd

Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november.

Film om hur du gör ansökan – för företag som har sökt stöd tidigare under 2021

Företag som söker för första gången kan se här hur du påbörjar en ansökan.

Film om hur du gör ansökan, för företag som tidigare sökt stöd under 2021.

Att tänka på när du ansöker

Det går fortare för oss att handlägga din ansökan om den är korrekt ifylld och rätt underlag är bifogat.

 • Uppfylla grundläggande villkor för att få stöd
 • Påbörja ansökan i tid. Eftersom du också fyller i avstämningsuppgifter kan ansökan ta längre tid att fylla i.
 • Söker du stöd för första gången ska du bifoga revisorsyttrande om du har lönekostnader för samtliga anställda på över 400 000 kr under jämförelsemånaden. På denna sida kan du läsa mer om revisorsyttrande.
 • Säkerställ att du skrivit rätt bankgiro/plusgironummer (kopplat till org-nummer) och mailadress.
 • Ansökan kan endast göras mellan 3 och 30 november.

Uppgifter du ska uppge i Min ansökan

 Ansökan om stöd till korttidsarbete består av olika delar. Eftersom du också fyller i avstämningsuppgifter kan ansökan ta längre tid att fylla i. Nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter vi frågar om i ansökan.

Uppgifter om ditt företag och bakgrundsfrågor

Här nedan hittar du information och film om vilka uppgifter vi frågor om i ansökan.

Film om hur du som söker stöd för första gången under 2021 påbörjar din ansökan.

Uppgifter om ditt företag

Du som inte sökt stöd tidigare kommer fylla i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror)
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan)
 • Bankuppgifter för utbetalning om du blir beviljad stöd. Observera att du endast kan ange bank- eller plusgiro. Kontot måste vara kopplat till den organisation du söker stöd för

Företag som sökt tidigare under 2021 behöver endast kontrollera att uppgifterna stämmer. Företag som fått förlängt godkännande för perioden juli–september och vill ändra någon uppgift om företaget behöver göra det via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånaden för korttidsarbete juli, augusti och september är april 2021 för samtliga sökande. Att alla har samma jämförelsemånad är en förändring som gjorts för att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Arbetsgivare kan få stöd för personal som anställts senast i april 2021, förutsatt att övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda. Eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 räknas in i arbetstagarnas ordinarie lön.

Läs mer om Tillväxtverkets definition och tillämpning av jämförelsemånad för ditt ärende.

Komplettera jämförelsemånad

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss i samband med ansökan. Fyll i Excelfilen (Rapportering av giltig frånvaro) och bifoga till ärendet när du ansöker.

Giltiga frånvaroskäl:

 • sjukskrivning
 • semester
 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • vård av nära anhörig
 • sjukdom
 • tjänstledighet för:
  • fackliga uppdrag
  • studier
  • civil- och värnplikt
  • politiska uppdrag eller
  • uppstart av eget företag.

Tillväxtverket godtar dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda, däribland att den anställda har varit anställd under jämförelsemånaden och återvänt från sin frånvaro till samma tjänst och sysselsättningsgrad (eller lägre). Det går också att få stöd för nyanställd som anställdes i jämförelsemånaden med efterskottslön.

Allmän tjänstledighet räknas dock inte som giltig frånvaro.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.

Rapportering av giltig frånvaro Excel Excel, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrundsfrågor

 • Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej-frågor. För de företag som fått stöd tidigare under 2021 kommer frågorna redan vara ifyllda från tidigare ansökan. Kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer.
 • För att få stöd måste företaget ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför dess kontroll​. Här kan du läsa mer om vad ekonomiska svårigheter innebär.
 • Du har inte rätt till stöd om företaget under perioden två månader före första stödmånaden till sex månader efter sista stödmånaden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller samma regler för det eller de moderföretag som ingår i koncernen. Du kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.
 • Om ditt företag söker stöd för första gången under 2021 och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar. Mer information om revisorsyttrande.

 Uppgifter om anställda – korttidsarbete och kompetensinsatser

Här nedan hittar du information och film om vilka uppgifter du fyller i om avtal och anställda i ansökan.

Filmen visar hur du som söker för första gången fyller i uppgifter.

Hur du fyller i avtal och anställda

När du söker stöd ska du fylla i dina avtal och anställda. Om du vill söka ersättning för kompetensinsatser gör du det nu också.

Har du fler än 25 anställda kan du använda vår Excelmall Beräkningshjälpen.

Beräkningshjälpen för juli-september hittar du här.

Vad som ska vara med i ansökan:

 1. Avtal och avtalsperioder
 2. Anställda som du söker stöd för
 3. Perioder då anställda har korttidsarbete
 4. Kompetensinsatser – om du haft det
 5. Signera

Avtal och avtalsperioder

I ansökan ska du fylla i avtal och avtalsperioder. Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Om du ansöker om stöd för kompetensinsatser måste du också ha stöd för det i centrala/lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De närmare förutsättningarna kan också framgå av hängavtal eller underavtal kopplade till avtalet för korttidsarbete.

Mer information om avtal och ladda ner avtalsmallar för korttidsarbete och kompetensinsatser.

Anställda

I ansökan fyller du i uppgifter för arbetstagare och hur de korttidsarbetat.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden i timmar som den anställda skulle ha arbetat om den inte deltagit i korttidsarbete.

Arbetstid under korttidsarbete

 Fyll i det totala antalet arbetstimmar som den anställda har arbetat under sitt korttidsarbete.

En frånvarodag ska inte påverka hur du räknar den anställdas arbetstid under korttidsarbete. Det vill säga om den anställda haft en frånvarodag (till exempel sjuk eller vård av barn) ska du räkna dagen som den var planerad enligt korttidsarbete.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under juli och augusti men inte under september så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för september månad. Eventuell frånvaro anger du i en egen kolumn i ansökan.

Exempel 1:

En anställd har arbetat 6 timmar i stället för 8 timmar. Arbetstid under
korttidsarbete för den dagen är 6 timmar.

Exempel 2:

En anställd har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och korttidsarbetar i 4 veckor på avtalad nivå 1 - 20%. Ordinarie tid är 160 timmar och planerad arbetstid under korttidsarbete är 128 timmar.

Arbetstiden är planerad:

8 timmar per dag måndag till torsdag

Minskad arbetstid på fredagar, 8 timmar

En torsdag under korttidsarbetet är den anställda sjuk. Du bortser från det när du räknar fram arbetstiden under korttidsarbetet och anger 128 timmar som det var planerat.

Ordinarie månadslön

Ordinarie månadslön är den lön den anställda skulle haft om du inte hade fått stöd för korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår inte löneökningar som den anställda fått efter jämförelsemånaden.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet. Ange ordinarie lön även om ordinarie månadslön överstiger 44 000 kronor.

Jämförelsemånaden för alla företag som söker stöd är april 2021.

Månadslön under korttidsarbete

Du ska ange den anställdas månadslön under korttidsarbetet för respektive stödmånad.

Den utbetalda lönen är ordinarie lön minus den löneminskning som blir i enlighet med er avtalade nivå för korttidsarbete. Du ska fylla i lönen för den månaden som den betalades ut. Det gäller även om det exempelvis är efterskottslön för månaden innan.

Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 juli–31 juli, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vård av barn (vab) och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Exempel:

En anställd har en ordinarie månadslön på 44 000 kronor.

Under en månad har den anställda korttidsarbetat på nivå 3, -60% minskad arbetstid. Du som arbetsgivare har planerat att betala ut 92,5% av lönen, 40 700 kronor.

Den anställda har varit frånvarande två dagar med vab och fått löneavdrag för det.

Du fyller ändå i ”månadslön under korttidsarbete” som det var planerat det vill säga 40 700 kronor.

Frånvaro, till exempel sjukdom, vab och semester

I ansökan ska du fylla i om dina arbetstagare har haft någon frånvaro.

Du kan läsa mer frånvaro, giltig och ogiltig frånvaro. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet, till exempel permission, komp- eller flextid

Arbetstidsförkortning, permission, komp- och flextid ska räknas som närvaro i ansökan. Detta eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställda.

 • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt.
 • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.

Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och omfattas om samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

Faktisk arbetstids- och löneminskning

 Faktisk arbetstidsminskning

Summan av den minskade arbetstiden, i timmar, delat med den ordinarie arbetstiden, i timmar. Faktiskt arbetsminskning visas i procent och är en genomsnittlig arbetstidsminskning för den sammanlagda tiden.

Läs mer om fördelning av arbetstid

Faktisk löneminskning

Fyll i lönen som den anställda haft under korttidsarbetet. Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 juli–31 juli, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vab och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Mer om faktisk löne- och arbetstidsminskning och se räkneexempel här

Så beräknar vi stödbeloppet

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Och där:

 • “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”.
 • ”närvarokvot” är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”.
 • siffran 98,6 % är beräknad utifrån att stödet ska motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Arbetsgivaren behöver utöver lönen även betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent och 75 % av (lön + arbetsgivaravgift) motsvarar 98,6 % av ordinarie månadslön (0,75 x 1,3142 = 0,98565 dvs 98,6 %).

Exempel:

 • Pernilla har sökt stöd från 1 juli till 30 september
 • Har en ordinarie månadslön på 22 240 kr
 • Har gått ner i arbetstid med 80% under juli och augusti och 60% under september
 • Ska ha 15 semesterdagar i augusti

Stoppar vi in dessa värden i formeln för stöd för en enskild månad enligt ovan får vi:

 • 1 juli–31 juli (31 dagar):
 • 22 240 x (31/31) x 80% x (( 31 - 0 ) / 31) x 98,6% = 17 543 kr
 • 1 augusti - 31 augusti (31 dagar):
 • 22 240 x (31/31) x 80% x (( 31 - 15) / 31) x 98,6% = 9 054 kr
 • 1 september - 30 september (30 dagar):
 • 22 240 x (30/30) x 60% x (( 30 - 0 ) / 30) x 98,6% = 13 157 kr

Företag med fler än 25 anställda som deltar i korttidsarbete

Om ansökan gäller fler än 25 anställda som korttidsarbetar kan du skicka in underlag med dina avtal, anställda och perioder för korttidsarbete i vår Beräkningshjälp juli–september.

Beräkningshjälpen för juli-september hittar du här.

Revisorsyttrande – för en del

Under stödet 2021 måste arbetsgivare som har lönekostnad för samtliga anställda på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden bifoga ett revisorsyttrande till sin ansökan. Det som gäller för ansökan i november är följande:

 • Om du haft stöd för 2021 tidigare och redan har beviljats förlängt godkännande för juli–september i samband med att du fick beslut i din första avstämning så ska du inte ta fram ett nytt revisorsyttrande.
 • Om du haft stöd för 2021 tidigare och ännu inte har beviljats förlängt godkännande så ska du inte heller skicka med ett nytt revisorsyttrande i samband med ansökan för juli–september. Vi kommer att kontakta dig vid behov och du kommer att få tid att inkomma med yttrande.
 • Om du inte ansökt om stöd tidigare under 2021 och har en lönesumma på minst 400.000 kronor under jämförelsemånaden behöver du bifoga ett yttrande från revisor till din ansökan.

Du som behöver lämna ett revisorsyttrande i ansökan om korttidstöd får stöd även för den administrativa kostnad som uppkommit i och med ansökan. Du kan få stöd med högst 10 000 kr.

Mer information om revisorsyttrande och mall hittar du här

 Kompetensinsatser

Du som företagare kan få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden i och med korttidsarbete. Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter de nu är i, utan också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Dina kostnader för kompetensinsatser ska vara bokförda och betalda vid ansökan. Om du inte har hunnit få din faktura och inte hunnit bokföra och betala dina kostnader behöver du ange det vid ansökan. Du behöver då komplettera ditt ärende med denna uppgift senast den 3 januari 2022 för att inte bli återbetalningsskyldig för den ersättning du fått.

Mer information om kompetensinsatser.

Bifoga filer

I ansökan ska du lämna in avtalen för korttidsarbete som företaget har med de anställda. Har ni kollektivavtal ska du bifoga både centralt och lokalt kollektivavtal avseende korttidsarbete.

Du som söker stöd för första gången under 2021 och har en lönekostnad i jämförelsemånaden på mer än 400 000 kronor behöver också lämna in ett revisorsyttrande.

I filmen visar vi hur du bifogar filer, signerar ansökan och skickar in.

 Avvikande information i din ansökan

Tillväxtverket kontrollerar en del uppgifter i ansökan direkt mot uppgifter från Skatteverket. Om det kommer upp ett meddelande när du ansöker om att delar av den informationen du gett i ansökan inte stämmer överens med den information vi hämtar från Skatteverket kan det bero på flera orsaker. Här nedan kan du läsa mer om vad som kan vara fel och hur du kan lämna in rätt information i samband med din ansökan.

Observera:

 • Informationen och kontrollen kan endast göras om det är firmatecknare som skickar in ansökan.
 • Har du redan fått godkänt för samma anställda och period ska du inte inkomma med mer underlag. Stöd kan inte lämnas för ägare av enskild firma, kommanditbolag eller handelsbolag.
 • Om du inte justerar din ansökan enligt de angivna avvikelserna förlängs handläggningstiden och ditt godkända stödbelopp kan minska.

Anställda saknas i jämförelsemånaden

Information från Skatteverket visar att en eller flera anställda inte funnits med i arbetsgivardeklarationerna för jämförelsemånaden april år 2021.

Om du har bifogat underlag som styrker att personerna var anställda vid jämförelsemånaden kan du bortse från de nämnda avvikelserna.

Frånvaro med giltiga skäl

Stöd kan lämnas till anställda som varit frånvarande på grund av giltiga skäl. Läs mer om vad som är giltiga skäl och hur du skickar in uppgifterna.

Nyanställd med efterskottslön

Underlag du kan komplettera med

Stöd kan också lämnas för personer som anställts under jämförelsemånaden och där lönen utbetalas i efterskott.

I så fall ska du lämna underlag som visar:

 1. Att arbetstagaren anställdes under jämförelsemånaden,
 2. Att lönen utbetalas i efterskott och
 3. Vilken ordinarie lön den anställda har.

Exempel på sådant underlag är anställningsavtal tillsammans med kontoutdrag och lönespecifikation för jämförelsemånaden. Du ska även inkomma med underlag från Skatteverket som visar på att arbetsgivaravgifter för den anställda har redovisats för månaden efter jämförelsemånaden.

Läs mer om stöd till nyanställd med efterskottslön

Verksamhetsövergång

Underlag du kan komplettera med

En godkänd anledning till att en anställd saknas i jämförelsemånaden kan även vara om en verksamhetsövergång har skett.

I så fall ska du bifoga

 1. En redogörelse med beskrivning av övergången och uppgifter om vilka företag och anställda det berör, och
 2. Underlag som styrker verksamhetsövergången (exempelvis avtal om överlåtelse och registreringsbevis från Bolagsverket).
 3. Underlag från Skatteverket som visar på att arbetsgivaravgifter för den anställda har redovisats för jämförelsemånaden.

Läs mer hur stödet påverkas för arbetstagare vid verksamhetsövergång

 Lön saknas i vissa månader

Information från Skatteverket visar att du inte har betalat ut lön för de anställda och de stödmånader som anges.Tillväxtverket betalar endast ut stöd för anställda som fått lön i stödmånaden och där arbetsgivaravgiften är deklarerad. Kontrollera att du betalat ut lön till dina anställda i angivna perioder. Justera vid behov perioder du söker stöd för.

Om du har bifogat underlag som styrker att du betalat ut lön för de anställda och de stödmånader som anges kan du bortse från de nämnda avvikelserna.

Lön saknas i vissa månader

Underlag du kan komplettera med

Har du betalat ut lön i månaderna som vi aviserar kan du inkomma med underlag som styrker utbetalningarna. Utbetalningarna av lön ska ha genomförts i månaderna ovan.

Underlaget kan vara i form av lönespecifikation tillsammans med kontoutdrag och underlag från Skatteverket som visar på att arbetsgivaravgifter för den anställda för månaderna ovan har redovisats.

Vad händer efter ansökan är inskickad?

Mer information om vad som händer efter du skickat in ansökan.

Om du behöver komplettera ditt ärende

Om något råkar bli fel i ansökan eller om du behöver komplettera din ansökan är det viktigt att du inte skickar in en ny ansökan utan att du gör kompletteringen i din redan inskickade ansökan. Det kan vara bra att känna till att kompletteringar tyvärr innebär att det kan ta längre tid att handlägga ditt ärende. Läs mer om komplettering här.