Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser från 2014-2016.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

17-00094 Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdeskattPDF

16-02040 Slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84)PDF

16-02003 Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)PDF

16-01875 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)PDF

16-01779 Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:17)PDF

1PDF6-01762 Kompletteringar av RUT-avdragetPDF

16-01712 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdetPDF

16-01709 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattningPDF

16-01696 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandragandenPDF

16-01695 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattPDF

16-01694 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebasPDF

16-01684 Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk personPDF

16-01633 Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF

16-01269 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)PDF

16-01248 Regional indelning - tre nya län, SOU 2016:43PDF

16-01204 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)PDF

16-01045 Promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetetPDF

16-01038 Promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017PDF

16-00929 Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifterPDF

16-00781 Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskattPDF

16-00761 Promemoria om höjning av alkoholskattPDF

16-00749 Promemoria om sänkt reklamskattPDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00655 Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätterPDF

16-00654 Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och lantbrukPDF

16-00653 Promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvarorPDF

16-00649 Sänkt mervärdeskatt på mindre reparationerPDF

16-00635 Växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkarePDF

16-00605 Ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-00575 Sänkt skatt på biodrivmedelPDF

16-00515 Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdetPDF

16-00498 Promemorian avdragsrätt vid representationPDF

16-00472 Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklarationPDF

16-00224 EU förslag till rådets direktiv om skatteundantagandenPDF

16-00201 Promemorian Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt för 2017PDF

16-00175 Förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningarPDF

16-00070 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktionerPDF

16-00069 Remiss av promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i
mervärdeskattelagenPDF

16-00062 Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpningPDF

15-02782 Kompetteringar av RUT-avdragetPDF

15-01763 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande SOU2015:109PDF

15-01578 Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län Ds 2015:53PDF

15-01396 Betänkande av utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt
på elPDF

15-01395 Promemoria Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingarPDF

15-01366Tullverkets promemoria med förslag till ändring i tullagen m.m.PDF

15-01276 Betänkandet Får vi det bättre. Om mått på livskvalitetPDF

15-001081 Upphandling och villkor enligt kollektivavtalPDF 

15-00922 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)PDF

15-00836 Delbetänkandet UCITS V - En uppdaterad fondlagstiftningPDF

15-00805 Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)PDF

15-00780 Promemoria Undantag från mervärdeskatt för vissa posttjänsterPDF

15-00741 Betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)PDF

15-00728 Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36)PDF

15-00554 Promemoria Skattefrihet för ideell second hand-försäljningPDF

15-00478 Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrens på lika villkor i
kontantbranschenPDF

15-00461 Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot
skatteflykt i fråga om kupongskattPDF

15-00430 Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalierPDF

15-00284 Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU
2015:12)PDF

15-00228 Betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015 19)PDF

15-00128 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)PDF

15-00068 Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)PDF

15-00327 Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagenPDF

15-00304 Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016PDF

15-00303 Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016PDF 

15-00302 Promemorian av husavdragetPDF

15-00252 Promemoria Slopad avdragsrätt för privat pensionssparandePDF

15-00123 Remiss av betänkandet En ny svensk tullagssstiftning (SOU 2015:5)PDF

15-00006 Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 20152)PDF

Försvarsdepartementet


Justitiedepartementet

16-02083 Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016 81)PDF

16-02075 EU-direktiv om vissa insolvensfrågorPDF

16-02052 Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)PDF

16-01929 Remittering av betänkandet En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:17)PDF

16-01441 EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsregleringPDF

16-01440 Delbetänkande Ny paketreselag (SOU 2016:56)PDF

16-01435 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (D2016:32)PDF

16-00948 Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)PDF

16-00040 Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den Inre marknadenPDF

16-00039 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrättenPDF

15-01308 Departementspromemorian Europeiska politiska partier (Ds 2015:47)PDF

15-01305 Betänkande av Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier (SOU 2015:77)PDF

15-00818 Promemoria Författningsändringar till följd av ändringar i EUs varumärkesförordningPDF

15-00707 Betänkande Nya regler för revisorer och revisionPDF

15-00617 Betänkande av utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsområdetPDF

15-00607 Departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)PDF

15-00592 Remiss av betänkandet SOU 2015-23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i statenPDF

15-00479 Slutbetänkande av PatentlagstiftningenPDF

15-00452 Betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015 40PDF)

15-00243 Betänkandet Lösöreköp och registerpant (SOU 2015-18)PDF

15-00015 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningarPDF


Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

16-01903 Rapport om Sveriges genomförande av ÅrhuskonventionenPDF

16-01791 Remiss av Energimyndighetens promemoria "Elcertifikatsystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017 (ER:2016:19)PDF

16-01597 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)PDF

16-01583 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatPDF

16-01309 Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växhusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01308 Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016)482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01258 Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)PDF

16-01149 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för SverigePDF

16-001125 Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i mijöbalken m.m.PDF

16-01099 Remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handelPDF

16-01050 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - en delredovisning (ER 2016:09)PDF

16-00856 slutbetänkande av utredningen om tidsbegränsning av odling av genetisk modifierade växter (SOU 2016:22)PDF

16-00640 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmålPDF

15-01383 Prövning av miljöfarliga verksamheten och krav på bla upprättande av miljökonsekvensbeskrivningPDF

15-01310 Remittering av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34)PDF

15-00839 Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015: 43)PDF

15-00709 Remiss av Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraftPDF

15-01619 Europeiska kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomiPDF

15-00580 Remiss av rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningenPDF

15-00365 Remiss av underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimatPDF

15-00348 Remiss av rapporten Aktualisering av lagen om kommunal energiplaneringPDF

15-00337 Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt! (SOU 2014:84)PDF

15-00055 Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljöPDF

15-00015 Promemoria med förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)PDF

15-00005 Remiss av SOU 2014:89 Slutbetänkande från Elbehörighetsutredningen - Elsäkerhet- en ledningsfrågaPDF

Ä 15-00004 Remiss av Regeringskansliets promemoria Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020PDF

Näringsdepartementet

17-01681 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)PDF

17-00182 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00165 Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedelPDF


16-01727 Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäderPDF

16-01681 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:71PDF

16-01646 Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-01491 Till sista utposten. En översyn av postlagsstiftelsen i ett digitaliserat samhällePDF

16-01409 Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogramPDF

16-01264 Betänkande SOU 2016:49 - En utökad beslutanderätt för KonkurrensverketPDF

16-01202 Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslenPDF

16-01067 Remiss Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökandePDF

16-000947 Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i StockholmsområdetPDF

16-00860 Remiss av del betänkande Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)PDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00605 Ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-00467 Remiss av delbetänkandet Digitaliserings transformerande kraft - vägval för framtidenPDF

16-00175 Förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningarPDF

15-01763 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande SOU2015:109PDF

15-01203 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsreglerPDF

15-01511 Promemoria Nationellt utvecklingsbolag för kapitalförsörjningPDF

15-01185 Remiss av SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihopPDF

15-01183 Statskontorets rapport - Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgifsfinansiering (2015:17)PDF

15-01153 EU och kommunernas bostadspolitikPDF

15-01011 Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifterPDF

15-00912 Regelförenkling i sjöfartenPDF

15-00905 Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)PDF

15-000877 Remiss av promemorian Genomförande av radioutrustningsdirektivetPDF

15-00870 Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)PDF

15-00837 Delbetänkande från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)PDF

15-00807 Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)PDF

15-00806 Uppgiftslämnarservie för företagenPDF

15-00651 Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifieringPDF

15-00462 Betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)PDF

15-00453 Remiss Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångarPDF

15-00363 Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 201515 Attraktiv, innovativ och hållbar -strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäringPDF

15-00148 Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnätPDF

15-00080 Remiss av departementspromemoria Res lätt med biljett (Ds 201511)PDF

15-00013 Promemoria om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordonPDF

15-00012 Remiss av delbetänkande Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare regleringPDF

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Regionala utvecklingsstrategier