Tillväxtverket

7. Kunskap och innovation

Här kan du läsa om arbetet med kunskap och innovation inom Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring.

Som arena för statlig samverkan behöver de medverkande myndigheterna och bolagen bidra till att i så hög grad som möjligt utveckla och tillhandahålla relevant fakta och kunskap till besöksnäringens aktörssystem. Framför allt fylla de kunskapsluckor som kan göra stor skillnad och som kräver ett långsiktigt engagemang.

För att destinationer och företag så bra som möjligt ska klara nya förutsättningar i spåren av pandemin blir stöd till innovation en viktig faktor. För att återuppbyggnaden ska leda tydligt mot visionen – Sverige som världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation – krävs stimuli i denna riktning.

Besöksnäringen är, liksom övriga samhället, starkt beroende av och påverkad av den digitala utvecklingen. Ett perspektiv är företags och besöksmåls digitala mognad, som många gånger brister, men som blir allt viktigare då tillgänglighet via internet och digitala bokningsplattformar blir alltmer avgörande. VR och AI, automation och utveckling av nanoteknologi och smarta material är exempel på innovationsområden som ger nya möjligheter för besöksnäringen. Där kan nytänkande samverkan, bortom invanda samarbeten, stimulera viktiga innovationsprocesser.

Myndighetsgruppen ska prioritera insatser som:

  • strategiskt samlar in och utvecklar fakta och kunskap om turism och besöksnäring, bland annat genom ämnes- och politikområdesövergripande analyser,
  • utvecklar och implementerar kunskap och metoder för mätning och uppföljning av hållbar turism och besöksnäring,
  • bidrar till en effektiv spridning av kunskap,
  • förtydligar vilka hinder och flaskhalsar som hämmar en hållbar och innovativ återuppbyggnad av besöksnäringen,
  • stärker samarbetet med näringsliv och regioner avseende strategisk innovation,
  • nyttjar potentialen i samarbete med andra samhällssektorer och utvecklar bättre kunskap om hur sambanden ser ut ur ett innovationsperspektiv.

Planerad gemensam aktivitet

Omvärldsbevakning turism och besöksnäring post-corona

Myndighetsgruppen genomför ett omvärldsbevakningsarbete i två delar:

  • En övergripande utblick och analys av coronapandemins effekter på turism och besöksnäring globalt och i Sverige, nuläget och framtidsutsikter.
  • Ett löpande omvärldsbevakningsarbete som utmynnar i ett antal kortare rapporter med olika tematiska inriktning.

I arbetet som leds av Tillväxtverket i samarbete med andra samverkansplattformar deltar och bidrar alla myndigheter vid något eller några tillfällen per år.

Syfte: Lärande, ökad insikt i hela aktörssystemet om påverkansfaktorer, möjligheter och utmaningar framåt, en mer stabil grund för utveckling och möjlighet att göra mer relevanta inspel till våra uppdragsgivare.

Kunskapsunderlag för innovation i besöksnäringen

Myndighetsgruppen bidrar i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag för innovation i besöksnäringen. Vad kännetecknar innovativa företag inom besöksnäringen och vad saknas i företag som har svag innovationskraft? Hur kan tillgängligheten till innovationssystemet öka?

Syfte: Ökad kunskap om hur innovationsgrad och innovationshöjd kan utvecklas inom turism och besöksnäringen.