Tillväxtverket

6. Jobb och kompetens

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning är en central faktor för besöksnäringen som är en personalintensiv näring och viktig jobbskapare. Den erbjuder arbetstillfällen i flera delbranscher, för olika kompetenser och olika utbildningsnivåer. En styrka som ofta framhålls är förmågan att rekrytera ungdomar, nyanlända och andra som behöver få komma in på arbetsmarknaden.

Besöksnäringens kompetensförsörjning är i ett ansträngt läge. Redan före pandemin var signalerna från näringen tydliga om att det var svårt att hitta arbetskraft. Reducerade verksamheter under pandemin har drivit ytterligare kompetenstapp till andra näringar och till utbildning.

Besöksnäringen är inte homogen och en av utmaningarna är att de olika näringsgrenarna har olika kompetensbehov. Gemensamt är att förändringstakten är stor, att digitalisering, automatisering och globalisering förändrar värdekedjorna och att omvandlingstrycket gör att kompetenskraven ständigt förändras. En central aspekt är näringens säsongsproblematik och svårigheterna att skapa ”riktiga jobb”, dvs. heltids- och helårsbaserade tillsvidaretjänster.

Framåt är det viktigt att förstå vilken typ av kompetens som kommer att efterfrågas, både vilka utbildningar som behövs och vilka andra erfarenheter och egenskaper som värdesätts. Inom vilka områden kan digitalisering och automation komma att ta över arbetsuppgifter – samtidigt som nya skapas? Hur snabbt kommer näringen återhämta sig och vilka strukturella förändringar har då skett?

För att näringen ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs också en fördjupning i de värden som spelar roll för nya och gamla generationer. En nära dialog med branschen och arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att navigera och pricka rätt i offentliga insatser.

Myndighetsgruppen ska prioritera insatser som:

  • utvecklar fördjupad kunskap om besöksnäringens kompetensbehov,
  • bidrar till ökad matchning på arbetsmarknaden enligt tillgängliga kompetensbehovsanalyser,
  • nyttjar möjligheterna att stimulera företagande och sysselsättning i besöksnäringen för personer med utländsk bakgrund,
  • berör kompetensutveckling inom nationella strategins fokus på hållbarhet och innovation.

Planerad gemensam aktivitet

Analys av långsiktig kompetensförsörjning för besöksnäringen

Analys av behov i det korta och långa perspektivet på näringens nya spelplan. Hur kan framtidens kompetensförsörjning se ut? Hur kan vägen dit utformas? Aktiviteten samordnas med andra insatser på området där myndighetsgruppens medlemmar har rådighet och genomförs i dialog med arbetsmarknadens parter.

Syfte: Ökad kunskap och förståelse hos myndigheter och näringen för att kunna planera insatser för kompetensförsörjning.