Tillväxtverket

5. Enklare företagande

Här kan du läsa om Myndighetsgruppen för turism och besöksnärings arbete inom enklare företagande.

Vid sidan om kompetensförsörjning är lagar och myndighetsregler det område som flest turismföretag (28 procent) ser som ett stort tillväxthinder, enligt Företagens villkor och verklighet. [1] I betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring görs en analys av besöksnäringens aktörssystem, där bedömningen är att de offentliga insatserna på nationell, regional och kommunal nivå har en stor tyngd på tillstånds- och tillsynsområdet relativt aktörer inom bland annat utveckling och innovation.

Besöksnäringens branscher och företag omfattas av över 370 uppgiftskrav från över 25 olika, framför allt offentliga, aktörer. [2] Bland turismföretag finns det en större andel mikroföretag med 1–9 anställda än jämfört med genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige. [3] Tillgång till samma administrativa resurser är begränsade i mindre företag.

Att myndigheter är tillgängliga, och att såväl regler som myndighetskontakter och tillstånds- och tillsynsprocesser är enkla och transparenta är därför angelägna målbilder.

Myndighetsgruppen prioriterar insatser som:

  • bygger vidare på de insatser som görs inom ramen för Tillväxtverkets förenklingsuppdrag i samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Regioner och Bolagsverket, samt genom webbtjänsten verksamt.se,
  • bidrar till målet ”en väg in” för besöksnäringens företag när de söker information eller har ärenden inom tillståndsgivning och tillsyn.
  • stödjer statliga myndigheters verksamheter i riktning mot förenkling för företag och destinationer, samt stödjer regionala myndigheters och kommuners förenklingsarbete.

Planerad gemensam aktivitet

Ändamålsenliga regler och enklare myndighetskontakter

Systematisk dialog kring insatser för förenkling av regler och myndighetskontakter. Myndighetsgruppen delar och utvecklar kunskap i dialog med varandra och andra intressenter inom besöksnäringen.

Syfte: Proaktivt arbete som bidrar till ett enklare företagande inom besöksnäringen.

[1] Vardag och framtid för turismföretagen, Temarapport, Rapport 0250, Nummer 6 i serien om Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket 2018.
[2] SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.
[3] Vardag och framtid för turismföretagen, Temarapport, Rapport 0250, Nummer 6 i serien om Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket 2018.